×
OMRÅDE 5
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBlanketterGallerierINTERN
Logo
Referat fra dagens ordinære områdemøde – den 22/2 2023:

1.                         Valg af dirigent – bestyrelsen ønsker at spørge Axel, Axel påtager sig opgaven.
2.                         Valg af 2 stemmetællere
Ib og Tina er stemmetællere – alle i forsamlingen er stemmeberettigede, 38 medlemmer er  fremmødt.
3.                         Områdelederens beretning
                             Beretningen er taget til efterretning
4.                         Områdekassereren fremlægger det reviderede regnskab
Det underskrevet og revideret regnskab ligger på bordene. Regnskabet blev gennemgået og taget til efterretning. Regnskabet er ligeledes blevet gennemgået på formandsmødet.
5.                         Kørsel og kontingent fastsættelse for året 2023
Bestyrelsen indstiller til forsamlingen at fastholde kontingentet til området svarende til 100 kr. pr. medlem.
Bestyrelsen indstiller til at kørsel følger hovedforeningen svarende til 2,25 kr. pr. kørte kilometer.
6.                         Indkomne forslag
                             Der er ikke indkommet nogen forslag rettidigt.
7.                         Valg:
a.                         På valg er: Dennis de Fries, Dennis modtager genvalg. Dennis er valgt.
b.                         På valg er: Inge Kristiansen, Inge modtager genvalg. Inge er valgt.

8.                         Eventuelt
                             Axel gennemgår de samlede kåringsresultater for 2022.
Axel ridser kort de foreslåede programændringer op, disse skal vedtages på kommende repræsentantskabsmøde. Der lægges op til at programændringerne, hvis de vedtages, er gældende fra den 1/1 2024.  
Tilmeldingsblanketten til konkurrence på ny hjemmeside er ikke optimal. Jan Skov tager udfordringen og områdets ønske med til HB.