×
OMRÅDE 5
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBlanketterGallerierINTERN
Logo

Dagsorden og referat fra områdebestyrelsesmøde den 5/10 2021

Fremmødte: Dorte, Mads, Dennis, Inge og Ulla P.

1.    Hvordan bliver vi bedre til at tilrettelægge officielle konkurrencer? Punktet er drøftet og bestyrelsen er enig om at hundefører der stille i officielle konkurrence og udtagelse skal have så lige vilkår som det øvrige DK. I praksis betyder det, at vi skal strække os langt for at finde egnede arealer der matcher det fremsendte oplæg. Hvis den afholdende forening har vanskeligt ved at finde egnede arealer, så skal områdelederen inddrages. Områdelederen vil eksempelvis kunne gå i dialog med en anden forening om lån af areal. Punktet skal drøftet på formandsmøde først i det nye år. Det skal samtidig også drøftes på dommervedligehold med fokus på overdommerens funktion og rolle. Ulla kontakter område 6, således der kan komme sammen opmærksomhed på overdommerens funktion og rolle.

2.    Vidensdelernetværk Ulla kontakter Anne ang. vidensdelernetværk – skal vi gøre det, hvordan og hvorfor? Eller er tiden til at erstatte vidensdelernetværket med 3 kursusdage på et år. Med kursusdage rammer vi måske bredere og der vil være flere der kan få gavn af træningsprincipper og metode.

3.    Træningsweekend for område 5 – hvordan, hvorfor og hvornår? Generel drøftelse med efterfølgende udmelding til området. Vi tager den på formandsmødet til februar 2022. Bestyrelsen bakker op om en træningsweekend og området har økonomi til at støtte et sådan arrangement såfremt der er bred opbakning og interesse for en træningsweekend. Der vil være behov for at nedsætte en arbejdsgruppe der får til opgave at planlægge weekenden. I arbejdsgruppen vil være en repræsentant fra bestyrelsen.

4.    Bestyrelsens holdning til programændring og lempeligere krav til dommerindstilling. Bestyrelsen bakker op om de foreslåede programændringer. Bestyrelsen vil foreslå at en hundefører kan indstilles til dommerudd. hvis hundeføreren er i patruljeklassen og har været med som hjælpedommer 2 gange ved hver øvelse.

5.    Områdemesterskab – kan et områdemesterskab være for småt, kan der være for få tilmeldte? Områdemesterskabet ønskes gennemført på trods af få tilmeldte foreninger.

6.    Konkurrenceplan 2022 – officielle konkurrencer. Der bydes ind på de officielle konkurrencer på samarbejdsmødet den 9/11 2021.

6.    Årshjul. Det skal rettes til med nye datoer med videre

7.    Eventuelt.

Vi har drøftet Sjælandsmesterskab og eventuelt økonomisk bidrag fra de to områder.

Træningsdag for ukårede hunde bliver den 7/5 2022 – dagen afholdes i Ringsted. Maribo kontaktes ang. træningsdag.

Vi skal huske at der skal indstilles en ny kasser til generalforsamlingen.