×
OMRÅDE 5
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBlanketterGallerierINTERN
Logo

Referat fra ordinært områdemøde sektion ll

Dirigent: Jan Priess

Stemmetællere: Ejvind Willå og Dennis de Fries

Referent: Ulla Petersen

Områdelederen aflagde sin beretning. Beretningen godkendes. Forsamlingen har ingen spørgsmål til det fremlagt. Beretningen kan ses på områdets hjemmeside.

Kasseren gennemgik regnskabet. Der stilles spørgsmål til posten forplejning og andre mødeomkostninger. Forplejning dækker over forhøjet tilskud til foreningerne i forhold til mad til dommer og figuranter. Mødeomkostninger dækker over kørepenge til områdelederen, 2,00 kr. pr. kilometer. Områdelederen køre fortrinsvis ud til de officielle konkurrencer. Forsamlingen ønsker at der holdes igen på denne post og forsamlingen er indforstået med at det vil få til konsekvens at områdelederen kommer lidt mindre ud.

Pokaler blev drøftet. Forsamlingen ønsker at omkostningerne til pokaler fremadrettet skal være væsentlig mindre. Bestyrelsen får til opgave at finde en model hvor området spare penge. Forsamlingen tilkendegiver at de bakker op om bestyrelsens beslutning.

Temadage og træningsweekend drøftes. Forsamlingen tilkendegiver at temadage og træningsweekender skal kunne løbe rundt i sig selv. Brugerbetalingen skal dække den reelle udgift.

Det vedtages at kontingentet ikke hæves.

Startgebyret for deltagelse i konkurrencer stiger til 200,00 kr. pr. hundefører.

Indkommende forslag:

Uddannelse af hjælpedommere drøftes. Hjælpedommere anvendes i dag i vores træningskonkurrencer. Forslaget blev nedstemt med 8 for og 16 imod.

Valg til områdebestyrelsen:

Kasser for 1 år: Dorte Nielsen

Områderepræsentant for 2 år: Karin Littau Jensen

Suppleant for 2 år: Inge Kristiansen

Web master: Jan Priess

Eventuelt

Et ønske om at resultater fra diverse konkurrencer hurtigt lægges op på områdets hjemmeside. Eventuelt en fane til hver klub på områdets hjemmeside.

Hovedlisten/resultater skal sendes til Jan Priess når dagens konkurrence er slut.

Et ønske om at der bliver færre faner.

Forslag til kommende repræsentantskabsmøde – 3 forslag:

Forslag 1: Startgebyr hæves fra 150 kr. til 300 kr. ved udtagelseskonkurrencer. Forsamlingen finder ikke forslaget egnet.

Forslag 2: Sektion 1 udvides med ”gamle” hundefører, således ”gamle” tjenestehundefører kan stille i konkurrence i sektion 1.

Forslag 3: Forsamlingen finder ikke forslaget egnet.

Formændene i område 5 har besluttet at kåringshunde kan inviteres ud til kåringskonkurrencer.

Instruktørkursus: Instruktørkursus udbydes i foråret.