×
OMRÅDE 5
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBlanketterGallerierINTERN
Logo

Referat fra ordinært områdemøde sektion II den 19/4 2018

Valg af dirigent
Områdebestyrelsen foreslog Axel Ahm som dirigent – Axel blev valgt.
Valg af referent
Ulla Petersen
Valg af to stemmetællere
Karina de Fries
Birgit Hemmingsen
Områdelederens beretning
Jytte fremlægger beretningen. Umiddelbart ingen kommentarer til beretningen.
Der har været lidt usikkerhed omkring uddannelse af 11 figurant. Uddannelsen er for alle hundefører der har gennemgået figurantuddannelsen og efterfølgende løbet en række stop.
Uddannelsen er for både erfarne og uerfarne 11´er figuranter.
Områdebestyrelsen opfordret foreningerne til at sende så mange afsted som muligt. Tilmeldingsfrist 13/5 2018
Uddannelsesdag den 26/5 2018
Områdekassereren fremlægger det reviderede regnskab
Dorthe gennemgår rengskabet. Regnskabsåret har været udfordret af en periode uden bankkonto grundet manglende cvr nr.
Forsamlingen er enige om, at områdets træningslejer skal hvile i sig selv. Det er kritisabelt at lejeren i 2017 enden med et underskud på 7630 kr.
Kørsel og kontingent fastsættes
Gældende takster bibeholdes
Indkomne forslag
Der er ikke kommet nogen forslag ind.
Valg:
Områdeleder Jytte Vognsvend (modtager genvalg)
Jytte Vognsvend vælges som områdeleder for en 2 årig periode
Områdekasser Dorte Nielsen (modtage genvalg)
Dorte Nielsen vælges som områdekasser for en 2 årig periode
Eventuelt:
Det foreslås at ved tilmelding til samarbejdskonkurrencer oplyses hvorvidt hundeføreren ønsker madpakke.
Nyt tilmeldingsskema kommer til at ligge på områdets hjemmeside. Birgit sender den ud til alle formændene.
Persondataforordningen blev diskuteret. Foreningerne skal være opmærksom på krav om retningslinjer med mere. I område 5 vil vi have fokus på vores hjemmesider som det første.
Det er vigtigt at område 5 deltager ved repræsentantskabsmødet.
Opfordring til at følge den grønne bog ved udarbejdelse af oplæg til unghundeoprykningen.
I område 6 må der ikke afvikles stop ude statsskov. På repræsentantskabsmødet blev det besluttet at øvelse 10 ikke afvikles sammen med runderingsopgaven.
Kim Busk, bedste hund i patruljeklassen, Dennis de Fries, bedste hund i kriminalklassen og Hans Hartvig, bedste hund i vinderklassen.