×
OMRÅDE 5
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBlanketterGallerierINTERN
Logo

Dansk Politihundeforening Område 5

Vedtægter

 1. Foreningens navn er: Dansk Politihundeforening Område 5
 2. Foreningen er stiftet den 16. marts 1988
 1. Foreningens formål er at være områdelederen og områderepræsentanten behjælpelig med at udfører de opgaver, der af hovedbestyrelsen for Dansk Politihundeforening er pålagt dem.
 1. Foreningen er en sammenslutning af de lokalafdelinger under Dansk Politihundeforening, der jf. hovedbestyrelsens beslutning er tilsluttet område 5.
 2. Foreningen er underlagt Dansk Politihundeforenings vedtægter.
 3. Stemmeberettigede medlemmer i de tilsluttede lokalafdelinger har sektionsvis stemmeret i foreningen.
 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der består af:
  1. Formanden (den valgte områdeleder for sektion II)
  2. Næstformanden (den valgte områderepræsentant for sektion II)
  3. Bestyrelsesmedlem (den valgte områdesuppleant for sektion II)
  4. Kassereren (valgt blandt samtlige områdets medlemmer)
  5. Repræsentant valgt af sektion I (områdelederen eller områderepræsentanten)
 2. Alle valg er for 2 år og sker på det ordinære områdemøde
 3. Hvis kassereren vælges blandt a, b, c eller e, vælges endnu et bestyrelsesmedlem fra den pågældende sektion.
 1. Kontingentet fastsættes på det årlige områdemøde for sektion II.
 2. Kontingentet forfalder til betaling 1. april og beregnes på grundlag af lokalafdelingernes antal aktive medlemmer, der indberettes til Dansk Politihundeforenings hovedkasserer pr. denne dato. Ved opgørelsen af medlemmer beregnes både sektion I og II medlemmer.
 3. Foreningens kasserer udsender kontingentopkrævning til lokalafdelingerne omkring 1. april. Sidste rettidige betaling er 1. maj. Ved for sen betaling kan områdebestyrelsen kræve de med restancen forbundne omkostninger betalt.
 4. Det af Dansk Politihundeforenings hovedbestyrelse fastsatte tilskud til områdelederens og områderepræsentantens udgifter indgår i foreningens drift pr. 1. maj.
 5. Hvis en lokalafdeling ikke rettidigt indsender kontingent og medlemsliste til Dansk Politihundeforenings hovedkasserer pr. 1. april, således at afdelingens medlemstal ikke er medregnet i hovedkassererens tilskud til foreningen, hæfter den pågældende lokalafdeling for de økonomiske tab foreningen derved pådrages.
 6. Hvis kontingentrestancen og/eller det under pkt. 5.5 nævnte tab ikke er betalt inden 1. juli, udelukkes lokalafdelingens medlemmer fra at deltage i foreningens aktiviteter.
 1. Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, hvor foreningen alene hæfter ved dens respektive formue.
 2. Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtigelser over for foreningen ud over startpenge og kontingentforpligtigelser.
 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af forenings formue eller udbytte af nogen art.
 4. Foreningens kasserer hæfter alene for foreningens penge.
 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
 2. Foreningens regnskab revideres af den i kassererens lokalafdeling valgte revisor.
 3. Foreningen godtgør områdelederens og områderepræsentantens udgifter i kraft af de opgaver de pålægges af Dansk Politihundeforenings hovedbestyrelse således: Telefonudgifter efter    skøn. Porto og kontorhold efter forbrug. Transportudgifter godtgøres efter statens laveste takst for kørte km. Evt. tog/færgeudgifter godtgøres efter dokumentation. Andre udgifter og udgifter til andre godtgøres efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.
 4. Foreningens reviderede regnskab udleveres så vidt muligt på formandsmødet.
 5. Foreningens formue anbringes efter bestyrelsens bestemmelser.
 1. Formandsmøde afholdes så vidt muligt i første halvdel af februar måned. Mødet indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved brev til lokalafdelingsformændene. Indkaldelsen ledsages af en dagsorden over de punkter, der skal behandles.
 2. På formandsmødet deltager foreningens bestyrelse og lokalafdelingsformændene eller den han/hun vælger for de lokalafdelinger, der er tilsluttet foreningen jf. § 3 pkt. 3.1.
 3. Mødet er ikke besluttende over for områdemødet, men kun af vejledende karakter.
 4. På mødet gennemgås dagsordenen for områdemødet. Forslag jf. § 9 pkt. 9.3 andet afsnit, behandles på mødet. Der er ingen indsendelsesfrist for disse forslag. På mødet kan mødedeltagerne i øvrigt fremsætte forslag/ønsker om behandling af emner.
 5. Foreningens reviderede regnskab udleveres så vidt muligt på mødet, ligesom dagsordenen for områdemødet udleveres.
 1. Områdemødet er foreningens højeste myndighed og afholdes sektionsvis én gang årlig inden udgangen af marts måned.
 2. Områdemødet indkaldes med mindst 4 ugers varsel, med angivelse af tid og sted for mødets afholdelse. Indkaldelsen sendes til samtlige lokalafdelingsformænd eller indkaldes gennem ”Politihunden”. Områdemødet for sektion I indkaldes evt. ved skrivelse til de respektive tjenestesteder. Indkaldelsen ledsages af en dagsorden, der mindst skal indeholde: ”Dagsorden jf. lovene”.
 1. Forslag, der ønskes behandlet på områdemødet, indsendes til områdelederen senest 14 dage før mødets afholdelse. Vedtægtsændringer og forslag af større omfang, indsendes så tidligt – evt. gennem lokalafdelingsformanden – at det kan behandles på formandsmødet, der afholdes i første halvdel af februar. Forslag, der ikke er behandlet på formandsmødet, udsendes ikke til lokalafdelingerne forud for områdemødet. Forslag, der kun vedrører sektion I, udsendes efter sektions I’s egne bestemmelser.
 1. Fremmødte aktive medlemmer har stemmeret på sektionens områdemøde.
 2. På områdemødet afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal (over halvdelen af de afgivne stemmer) med mindre andet er foreskrevet i Dansk Politihundeforenings vedtægter.
 3. Hvis mindst 2 medlemmer kræver det afholdes der skriftlig afstemning ved valg.
 1. Ekstraordinært områdemøde afholdes hvis sektionens bestyrelsesmedlemmer kræver det eller hvis mindst 20 % af sektionens medlemmer jf. medlemstallet pr. 1. april kræver det. Begæring om ekstraordinært områdemøde fremsættes skriftligt over for sektionens områdeleder, ledsaget af det nødvendige antal medlemsunderskrifter, med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet.
 2. Mødet indkaldes med mindst 14 dages varsel til afholdelse så vidt muligt inden 4 uger fra begæringens modtagelse. Indkaldelsen skal indeholde de punkter, der ønskes drøftet. Indkaldelsen udsendes efter samme retningslinier som ordinært områdemøde.

På ordinært områdemøde behandles mindst følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Områdelederens beretning.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent, startpenge og forplejningsgodtgørelse.
 6. Valg af:
  1. Områdeleder – vælges på lige år.
  2. Områderepræsentant – vælges på ulige år.
  3. Områdesuppleant – vælges på ulige år.
  4. Områdekasserer – vælges på lige år.
  5. Sektions I’s repræsentant i bestyrelsen (områdelederen eller områderepræsentanten).
 7. Eventuelt.

Dagsordenens pkt. 3 og 5 samt 6.d kræves ikke hos sektion I. Pkt. 6.e vælges hos sektion I og oplyses til orientering for sektion II.

 1. Foreningen afholder det nødvendige antal konkurrencer således:
 2. Unghundeoprykningerne afholdes således: Én i foråret før oprykningskonkurrencerne og én i efteråret efter udtagelseskonkurrencerne.
 3. Områdemesterskabet afholdes i første weekend efter unghundeoprykningen i efteråret. Deltagernes konkurrenceklasse ved tilmeldingsfristens udløb er gældende ved mesterskabet.
 4. De af Dansk Politihundeforening pålagte udtagelseskonkurrencer.
 5. Områdelederen afgør antallet af konkurrencesteder for de enkelte klasser evt. efter samråd med konkurrencelederen.
 6. Konkurrencelederen udpeges af bestyrelsen, der ligeledes udpeger den lokalafdeling, hvor konkurrencen afholdes.
 7. Konkurrencen afholdes i øvrigt jf. de retningslinier, der er afsat i ”konkurrencetilrettelæggelse”, der er udsendt til alle lokalafdelinger og udleveres til konkurrencetilrettelæggeren.
 8. Tilmeldingsfristerne til konkurrencerne fastsættes af bestyrelsen og fremgår af indbydelsen til den enkelte konkurrence.

Områdelederen er berettiget til at afvise for sent tilmeldte hundeførere, ligesom han/hun er berettiget til at afvise hundeførere, hvis den pgl. lokalafdeling ikke tilmelder det antal dommere og  figuranter, der jf. indbydelsen skal møde for den pgl. lokalafdeling, evt. ved ”lån” fra en anden lokalafdeling.

 1. Foreningen kan kun opløses, hvis 2/3 af deltagerne på et områdemøde stemmer herfor og hvis mere end 2/3 af de fremmødte foreningsformænd på et efterfølgende formandsmøde  stemmer herfor.
 2. Forinden opløsningen vedtages skal områdemødet træffe bestemmelse om fordeling af foreningens formue, der skal anvendes i hundesportens eller beslægtede formåls tjeneste.

Således vedtaget på ordinært områdemøde i Ringsted den 20. februar 2007.

 

Helle Hansen                                            Helle Bejrholm                                          Palle Hansen

Områdeleder                                            Områderepræsentant                              Områdesuppleant

 

Marianne Hansen                                                           Jens Chr. Nielsen

Områdekasserer                                                           Repræsentant sektion I