OMRÅDE 5
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBlanketterGallerierINTERN
NYHEDER & INFO

15/03 2023
Områdemesterskabet er aflyst grundet for få tilmeldte.


14/03 2023
Kære Formænd


Som i ved har HB truffet beslutning om at planlægge og gennemfører et uddannelsesforløb, der er målrettet vores program og har til hensigt at uddanne 2 områdeinstruktører pr. område. Område 5 er repræsenteret ved Lasse Daugaard og Dennis de Fries. Under uddannelsesdagene, som er planlagt som internat på Kildegården, deltager jeg og de andre områdeledere som observatører. 

Vi er nu nået så langt i forløbet, at vi skal have den viden, vi har fået, ud til klubberne. 

Det betyder i praksis, at I skal finde 2 hundefører fra jeres forening, der har lyst til at uddanne sig til lokal PH instruktør. Det kan være de samme hundeførere som deltager i kurset Bid i kontrolleret form med Mikael Kronborg, men det kan også være to andre eller det kan være en kombination. Det er helt op til jer. Det vigtigst er, at de er motiveret og at klubben bakker op om de valgte/dem der melder sig. 

I skal forvente at kurset strækker sig over 3 gange, hvor den første gang er den 4/6 2023 fra kl. 08.00 til 15.00 i Ringsted. 

Kurset er tilrettelagt således, at der vil blive undervist i teori der underbygger og forklarer de praktiske øvelser. 

Helt overordnet vil indholdet være struktureret således:

Første kursusgang: hundens drifter, afståelse og genstandsmarkering. Træningsmetoder: kædeindlæring, baglænskædning og delmonemter.
Anden kursusgang: belønning, motivation, den konfliktfrie afslutning og død genstand.
Tredje kursusgang: spor og opsøg  

Tilmelding til kursusforløbet skal ske til undertegnede. Deadline 1. maj 2023 ?

Bedst hilsner

Ulla Petersen
Områdeleder, PH område 5


30/01 2023
Hovedbestyrelsen i Dansk Politihundeforening (HB) drøftede på et hovedbestyrelsesmøde den 22. januar 2023, på baggrund af en række henvendelser
fra vores medlemmer, udmeldingen fra Dansk Kennel Klub (DKK) vedrørende forbud mod brug af stokkeslag.
Det er vigtigt at pointere, at udmeldingen fra DKK ikke følger af en lovændring.
I forbindelse med drøftelsen i HB er der foretaget faglig sparring med relevante interessenter, herunder dyrlægefaglig sparring.
På baggrund af drøftelsen har HB besluttet, at der ikke vil ske ændring i Dansk
Politihundeforenings ”stop med anvendelse af stokkeslag”. Vi har ved beslutningen lagt vægt på: HB vil løbende monitere området og naturligvis genoverveje beslutningen, såfremt den kontinuerlige opfølgning giver anledning til dette.

Lars Bræmhøj,
Formand.


27/10 2022

Som i sikkert alle har læst i referat fra repræsentantskabsmødet eller fra HB-mødet er det besluttet at områdets og lokalafdelingernes hjemmesider skal overgå til samme platform som Hovedforeningens hjemmeside. Dette giver en ensartethed udadtil og vi vil som forening fremstå mere synlig. Dvs. at lokalafdelingerne og områderne får deres egen sektion (egen hjemmeside) i det fælles system. Der vil blive en form for intranet, mulighed for tilmeldinger, login så kun egen afdeling har læse adgang, m.m. Mulighederne er mange, men nu starter vi her, så kan der altid blive bygget på. For at alle bliver klædt så godt på som mulig til denne overgang vil &Rasmussen som varetager Hovedforeningens hjemmeside m.m. komme rundt i områderne og introducere i de nye tiltag.

Sæt kryds i kalenderen tirsdag den 4/10 2022 fra kl. 18.00 til 21.00. Her vil vi få mere information fra vill&Rasmussen. Sted udmeldes senere.