×
HOLBÆK
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEEftersøgningstjenestePraktisk infoGallerierINTERN

Uddrag af foreningens konkurrenceprogram. Foreningens konkurrenceprogram består af 11 øvelser og for visse af øvelserne er der forskel mellem foreningens ialt 4 konkurrenceklasser.
 


Almindelige bestemmelser

Efternævnte bestemmelser er gældende for deltagelse i:

Til Top


Deltagere i konkurrencer som figuranter, dommere og hundeførere skal være aktive medlemmer af foreningen.
Der skal for deltagende hunde være tegnet en udvidet lovpligtig ansvarsforsikring.
Bestemmelserne kan fraviges ved samarbejde i henhold til vedtægternes § 2, 4. afsnit.

Hund og fører er en enhed, der samlet skal kvalificere sig til oprykning.

Ved ejerskifte er det kun kåringen, der følger med hunden.
Den nye ejer skal derfor begynde i Unghundeklassen uanset hundens evt. tidligere konkurrenceresultater.
Det samme er gældende ved førerskifte.

Officielle unghundekonkurrencer afholdes af områdelederen i henhold til dette program.
Der kan deltages i 2 konkurrencer årligt, nemlig én i foråret før oprykningskonkurrencen og +en i efteråret efter udtagelseskonkurrencen.

Oprykningskonkurrencer afholdes fælles for sektion I og sektion II om foråret den sidste weekend i APRIL med afvikling af kriminalklassens oprykningskonkurrence om lørdagen og patruljeklassens oprykningskonkurrence om søndagen.
Oprykningskonkurrencen foregår efter de samme regler som udtagelseskonkurrencen i efteråret, men med fælles oplæg for sektion I og sektion II.
Oprykningskonkurrencen styres overordnet af arbejdsudvalgene.

Hvis sidste weekend i APRIL falder sammen med påsken, afholdes oprykningskonkurrencen weekenden før.

Deltagelse i officielle konkurrencer kan i særlige tilfælde ske udenfor eget område og sektion, med de berørte områdelederes tilladelse.

Danmarksmesterskab for Dansk Politihundeforening.
Der deltager ialt 48 hunde fordelt med henholdsvis 10 i vinderklassen - 14 i kriminalklassen og 24 i patruljeklassen

Betingelser for at deltage i konkurrencer:

Unghundeklassen:
for at deltage i denne klasse skal hunden have bestået en civil kåring eller politiets godkendelsesprøve i henhold til de gældende bestemmelser.

Patruljeklassen:
For at deltage i denne klasse, skal hunden ved en officiel unghundekonkurrence have opnået mindst 170 point, eller mindst 2 x 155 point (behøver ikke at være 2 på hinanden følgende gange).
Samtidig skal hunden have opnået point i halsgivning på den større genstand i rundering.
Oprykning til patruljeklassen skal ske på dagen, hvor pointene er opnået.
Har hund og fører i unghundeklassen placeret sig til oprykning i patruljeklassen, kan de ikke mere deltage i unghundeklassen.
Politiets tjenestehunde, der er mønstret i gruppe II, er i patruljeklassen.

Kriminalklassen:
For at deltage i denne klasse skal hunden i patruljeklassen have opnået mindst 220 point i en opryknings-, udtagelses- eller Danmarksmesterskab for Dansk Politihundeforening eller mindst 2 x 200 point i opryknings-, udtagelses- eller Danmarksmesterskab for Dansk Politihundeforening (behøver ikke at være 2 på hinanden følgende gange).

Vinderklassen:
For at deltage i denne klasse skal hunden i kriminalklassen have opnået mindst 220 point i en opryknings-, udtagelses- eller Danmarksmesterskab for Dansk Politihundeforening eller mindst 2 x 200 point i opryknings-, udtagelses- eller Danmarksmesterskab for Dansk Politihundeforening (behøver ikke at være 2 på hinanden følgende gange).

Oprykning til kriminal- og vinderklassen sker to gange om året, nemlig 1. juli og 1. januar.

Appelpoint:
Ved appel forstås den lydighed, hvormed hunden underkaster sig førerens vink og kommando, samt den energi og forståelse, den udviser under øvelsernes gennemførelse.
Appelkarakteren påvirkes såvel af førerfejl som af fejl begået af hunden.
Appelkarakteren benyttes endvidere, hvor fradrag af 1 helt point for en begået fejl er for meget.

Præmier og placeringer:
Præmieringen er afhængig af det i konkurrencen deltagende antal hundeførere.
En præmie for hver påbegyndt 3 deltagere.

Eksempel:
   4 deltagere - 2 præmier
   7 deltagere - 3 præmier
10 deltagere - 4 præmier o.s.v.

Ved pointlighed i konkurrencer prioriteres følgende ved placering

Højest opnået point i
øvelse   9 -  rundering
øvelse   8 -  spor
øvelse   7 -  gerningssted
øvelse 10 -  anholdelsesopgave
øvelse 11 -  frygtløshed for slag
øvelse 1-6 - lydighed - samlet pointsum

Forhold i forbindelse med konkurrence
Der må til konkurrence ikke tilmeldes hunde, der i lokalafdelingerne er kendt for at foretage umotiveret angreb på figuranter, eller bider figuranter i en sådan grad, at det ville medføre bortvisning.
Dommerne skal påse, at der ikke anvendes skarpt halsbånd under øvelserne og at hunden ikke under nogen form afstraffes under øvelsernes gennemførelse.
Uden for øvelserne må hundene ikke færdes løse eller bindes af, så de ved halsgivning, eller på anden måde, kan være til gene for andre konkurrencedeltagere under øvelserne.
Det er forbudt at skaffe sig oplysninger om konkurrenceopgaverne forud for - eller under konkurrencerne

Strafpoint:
Strafpoint benyttes, når hunden bider en figurant i lettere grad, uden der opstår særlig skade.
Ved bid i denne forbindelse forstås enhver brug af tænder ved nap, klem m.v.
Strafpoint benyttes endvidere når hunden i forbindelse med rundering/eftersøgning flår i genstande.

Bortvisning:
Hvis en hund foretager umotiveret angreb på person, bortvises den fra konkurrencen.
Umotiveret angreb er også den situation, hvor hunden i forbindelse med angrebsarbejde viser manglende forståelse for øvelsen og bider uden for den beskyttede arm.
Hunden skal ligeledes bortvises, såfremt den bider på en sådan måde, at reglerne for brug af straffepoint ikke er tilstrækkeligt.
Når en hund er blevet bortvist fra en konkurrence, skal overdommer/konkurrenceleder underrette områdelederen om bortvisningen, samt omstændighederne hvorunder bortvisningen er sket.
Efter bortvisning er hunden udelukket fra at deltage i konkurrencer, indtil den har været til en prøve ved kåringsmanden, hvor den efter nærmere bestemte retningslinier skal bevise, at den ikke bider eller umotiveret angriber figuranter.
Denne prøve kan tidligst afholdes ca. 3 mdr. efter bortvisningen.
Består hunden ikke prøven kan der efter yderligere 3 måneders forløb afholdes en ny prøve-
Hvis hunden efter bestået prøve hos kåringsmanden igen bortvises fra en konkurrence p.g.a. bid, kan der efter ca. 6 mdr. aflægges en ny prøve for kåringsmanden.
En hund, der 3. gang bortvises fra en konkurrence p.g.a bid, kan ikke mere deltage i konkurrencer i DPH.
For politiets tjenestehunde kan en bestået mønstring erstatte prøven hos kåringsmanden.
Bortvisning af en hundefører kan ske, såfremt dennes handle- og væremåde må betegnes som utilbørlig.
Beslutning om en sådan bortvisning tages af dommerne i samråd med overdommer/konkurrenceleder.
Det samme gælder for dommere og figuranter.
Bortvises en hundefører fra en konkurrence, opnås intet resultat i konkurrence.

Dommersedler:
Dommersedler udfærdiges og kopi afleveres til hundeføreren inden han forlader øvelsesstedet.

Protester:
Ønsker en hundefører at nedlægge protest over en øvelse eller dommerafgørelse, skal dette ske umiddelbart og i tilknytning tilknytning til øvelsens afslutning og inden konkurrencestedet forlades af hundeføreren.
Protesten skal indgives til det dommerhold, der har dømt øvelsen eller til klasseleder/overdommer/jury.

Dommeruddannelse/Krav:
For at opnå godkendelse som dommer kræves,
at man tre gange som hundefører har deltaget i opryknings-, udtagelses- og eller *Danmarksmesterskab for Dansk Politihundeforening i patrulje-, kriminal- eller vinderklassen
at man både i teori og praksis har bestået en uddannelse som figurant i øvelserne 7 (gerningssted), 8 (spor), 9 (rundering) samt i teori at have bestået og i praksis at have gennemgået øvelserne 10 (anholdelsesopgave) og 11 (frygtløshed for slag) og efter en konkret vurdering fra lokalafdelingen i samråd med områdelederen, findes egnet til dommergerningen, og indstilles til deltagelse i dommerkursus.
Dommerkurset skal bestå af en relevant og alsidig undervisning i unghunde- og patruljeklassens program, og afsluttes med en praktisk bedømmelse af samtlige øvelser.
Inden den endelige indstilling til praktisk bedømmelse, skal vedkommende i den teoretiske undervisning have vist egnethed og forståelse for at dømme efter programmet.
Ved bestået dommerkursus bliver vedkommende dommer i alle klasser i øvelserne 1 - 6 og øvelse 11.

Oprykning:
For at opnå godkendelse som dommer i alle klasser i øvelserne 7, 8, 9 og 10, skal vedkommende på tilfredsstillende måde have dømt øvelserne i patruljeklassen til oprykningsudtagelse- og eller Danmarksmesterskab for Dansk Politihundeforening, deltaget i et instruktionsmøde med gennemgang af kriminal- og vinderklassens øvelser 7, 8, 9 og 10 afsluttende med bedømmelse at praktisk kombineret øvelse bestående af øvelse 9 og mindst en af følgende 7, 8, 9 og 10.
For at deltage i et sådant instruktionsmøde og prøve, skal man efter konkret vurdering fra lokalafdelingen i samråd med områdelederen findes egnet til oprykning.
Områdelederen påser at betingelserne i øvrigt er opfyldt og indstiller.
De praktiske bedømmelser overværes og vurderes af et medlem af dommer- og programudvalget der afgør, om endelig oprykning kan finde sted.

Bortfald/Bevarelse af dommergodkendelse:
Har man gennem to år ikke dømt, eller fungeret som overdommer regnet fra sidste funktion, enten i unghundekonkurrence, udtagelse i patrulje-, kriminal-, vinderklasse og eller Danmarksmesterskab for Dansk Politihundeforening eller lokalkonkurrence af lignende standard med fuldt program eller deltaget i vedligeholdelseskursus, fortaber man sin godkendelse og slettes i dommerkartoteket.
Har man fortabt sin godkendelse og ønsker generhvervelse, må man efter konkret vurdering fra lokalafdelingen i samråd med områdelederen indstilles til fornyet deltagelse i obligatorisk instruktionsmøde med gennemgang af relevante klassers program med afsluttende praktisk prøve.
Der stilles ikke fornyet krav om deltagelse som hundefører i opryknings-, udtagelses- og eller Danmarksmesterskab for Dansk Politihundeforening.
Dispensation kan kun finde sted i ganske særlige tilfælde.
Indstilling til deltagelse i dommerkursus, oprykning som dommer, samt dispensation og meddelelse om bortfald af dommergodkendelse, skal ske til dommer- og programudvalget.

Overdommeren:
For at blive udtaget/udpeget som overdommer, skal man være dommer i alle klasser samt have forberedt og tilrettelagt en officiel konkurrence eller en lokalkonkurrence i fuldt program.
Overdommerens opgave er:
1. at påse at det udtagne terræn og de anvendte genstande svarer bedst muligt til det i opgaven anførte
2. at øvelsernes udførelse og bedømmelse foregår efter det vedtagne program.
3. at gennemgå de enkelte opgaver med dommerne forud for konkurrencen herunder at aftale strafpoints med dommerne i øvelse 9, rundering
4. at afgøre eventuelt uenighed inden for et "dommerhold", de implicerede parter
5. at behandle eventuelle klager under konkurrencen, vurdere - og afgøre på stedet efter afhøring af de implicerede parter angående tvisten - eller ved at indbringe klagen for dommerudvalget eventuel bilagt en skitse.
6. at påse at pkt. 6 i Alm. bestemmelser "Forhold i forbindelse med konkurrence" overholdes, og
7. at der sker en korrekt føring af hovedlister
 

Til Top


Fællesbestemmelser for lydighedesøvelserne 1-6.
Alle øvelser udføres uden line - "fri ved fod".
Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under "fri ved fod" eller føres i line.
Venstrehåndede må føre hunden på deres højre side.
Under øvelserne må føreren ikke animere hunden på nogen måde.
For hver ekstra kommando eller animering fratrækkes 1 point.
Føreren må ikke gå med linen i hånden under øvelserne.
Øvelserne udføres under kommando.
Øvelserne skal tilrettelægges, så der ikke opstår unødige forstyrrende ting undervejs.
Hvis føreren under øvelserne giver hunden en ekstra kommando og samtidig animerer ved f.eks. at slå sig på låret, skal der fratrækkes 1 point og 5 appelpoint.
Der er kun ét forsøg i øvelserne.

Til Top


Øvelse 1: Fri ved fod:         Point: 10. Appel: 10/10
 

Hunden skal være på plads såvel under gang som løb, vendinger og                                                                                                      Hunden skal sætte sig på plads, når føreren står stille.
Hunden må gerne gå på plads bag om føreren, når denne har bevæget sig baglæns.
Det er tilladt at hunden under øvelsen går så langt fremme, at dens højre forben flugter førerens venstre/højre ben.
Den må ikke gå længere tilbage, end dens snude er på højde med førerens venstre/højre ben.
Gang og løb skal være naturligt (kvik og hurtig).

Til Top


Øvelse 2: Apportering:     Point: 10. Appel: 10/10

Hunden skal sidde på plads, medens apporten kastes mindst 10 meter frem.
Hunden må ikke apportere, før føreren efter tegn fra dommeren kommanderes "APPORT".
Tegnet bør gives ca. 5 sekunder efter apporten ligger stille.
Føreren kan vælge at lade hunden aflevere apporten siddende tæt lige foran føreren eller siddende ved førerens venstre side.
Den hundefører, der vælger at lade hunden aflevere apporten siddende tæt lige foran føreren, må give en "PÅ PLADS" kommando efter apportaflevering.
Det er underordnet, hvordan hunden efterfølgende kommer på plads - om den går bagom føreren eller går direkte ind.
Øvelsen er først slut, når hunden sidder ved førerens venstre side.
Føreren skal inden øvelsen oplyse afleveringsform.
Hvis hunden afleverer apporten siddende ved førerens venstre side, er det tilladt hunden går på plads bag om føreren.
Apporten må ikke tages fra hunden, før dommeren efter ca. 5 sekunders forløb giver tegn dertil.
Dommeren bestemmer førerens placering under øvelsen, og det bør iagttages, at apporten ikke kastes i en retning, hvor der umiddelbart findes noget, der kan aflede hundens opmærksomhed.
Finder hunden ikke straks apporten må dette ikke betragtes som fejl, hvis øvelsen i øvrigt gennemføres inden for en rimelig tid og uden nogen form for animering.
Der fratrækkes 1 point hver gang hunden taber apporten.
Apportgenstanden bestemmes ved udarbejdelse af konkurrenceopgaverne.
Genstandens art eller udformning må ikke give anledning til en tilfældig afvikling af konkurrencen.
I unghundeklassen skal apportbuk anvendes.
For at opnå point i øvelsen kræves det, at hunden samler apporten op og påbegynder apporteringen.
Hvis øvelsen ikke afsluttes korrekt, afbrydes den efter en rimelig tid.
Førerens evt. undladelser straffes ved fradrag i point.
Leg, tyggeri eller andet som er øvelsen uvedkommende, straffes ved fradrag i point.
Det er ikke tilladt føreren at vise hunden apporten, eller at give den apporten i munden før øvelsen.
Eneste tilladte kommando er "APPORT" og "SLIP".
Hundefører, der vælger at lade hunden aflevere apporten siddende tæt lige foran føreren, må give en "PÅ PLADS" kommando efter apportafleveringen.

Til Top


Øvelse 3: Halsgivning:    Point: 10. Appel: 10/10


Føreren står med ryggen til dommeren, og der må ikke inden for en afstand af 50 m foran hunden og føreren findes personer.
Hunden skal sidde på plads, og føreren stå i naturlig stilling.
Det er ikke tilladt at se ned på hunden.
På tilladelse fra dommeren kommanderer føreren "giv hals".
Hunden skal blive siddende på plads og afgive 10 glam, umiddelbart efter kommandoen.
Ved bedømmelsen af øvelsen tages der hensyn til hundenes forskellige temperament.
De 10 glam kan således afgives på meget forskellig måde, men skal dog være afsluttet inden for en rimelig tid.
Piveri kan ikke give point.
 

Til Top


Øvelse 4: Spring:        Point 10. Appel: 10/10


Hunden skal sidde på plads, og øvelsen påbegyndes på tegn fra dommeren.
Føreren må kommandere "fremad spring/hop".
Føreren skal løbe uden om springbrædtet og hunden skal uden kommando gå på plads.
Øvelsen afbrydes, hvis føreren berører hunden eller plankeværket under opspringet.
Springer hunden før tegn fra dommerne eller kommando fra føreren, betragtes det som udført øvelse, og bedømmes herefter.
Springhøjde i alle klasser: 1,5 meter.

Til Top


Øvelse 5: Afdækning:        Point: 10. Appel: 10/10

Føreren står med hunden på plads ved et angivet mærke.
På tegn fra dommeren dækkes hunden af med kommandoen "dæk".
Det er ikke tilladt at se ned på hunden.
På nyt tegn fra dommeren går/løber føreren til anvist skjul.
Tidtagningen påbegyndes, når føreren er i skjul, og der kan først opnås point fra dette tidspunkt.
På tegn fra dommeren kaldes eller fløjtes hunden ind.
Øvelsen afbrydes, hvis hunden forlader dækstillingen eller afdækningsstedet.
Afbrydes øvelsen, efter tidtagningen er begyndt, gives der point for den udførte del.
Kryber hunden 1 længde (minus halen) afbrydes øvelsen.
For hvert kryb inden for tilladte - 1 længde - fratrækkes 1 point.
Føreren må ikke være synlig for hunden, medens han er i skjul.
Kan hunden ikke kaldes ind efter afdækning, kan højst halvdelen af pointene fratrækkes.
Tid:
Unghundeklassen: 2 min.
Patruljeklassen: 3 min.
Kriminalklassen: 4 min.
Vinderklassen: 5 min.
Afstand til skjul for alle klasser: 50 meter.

Til Top


Øvelse 6: Fri ved cykel:        Point: 10. Appel: 10/10

 
Start og afslutning skal foregå på cyklens venstre side med hunden på plads.
På tegn fra dommeren, skal føreren gennemkøre en bestemt anvist strækning på vej eller andet egnet sted, ca. 50 meter frem og samme strækning tilbage, samt foretage omkringvending til venstre.
Hunden skal ved start og afslutning gå bagom cyklen.
Hunden skal under kørslen løbe på højre side af cyklen.
Det er tilladt under kørslen, at hunden løber så langt fremme, at snudespidsen flugter med fornav, eller så langt tilbage, at snudespidsen flugter med krank.
Den anvendte cykel skal være i en brugbar stand, og skal kunne benyttes af både kvindelige og mandlige hundeførere.
Der må ikke ske fradrag for førerens eventuelle færdselsmæssige forseelser i øvelsen.
Venstrehåndede førere må føre hunden på deres højre side, men hunden skal ved start og afslutning sidde på plads på cyklens venstre side.

 

Til Top


Øvelse 7: Gerningsstedssøg:

Fællesbestemmelser for øvelse 7 - Gerningssted

Linesøg er ikke tilladt.
Ved udarbejdelse af konkurrencerne skal sværhedsgraden af terrænet afpasses i forhold til klasserne.
Gerningsstedet kan være overtrampet.
Der gives kun point for genstande, der afleveres til dommerne ved øvelsens afslutning.
Ved nedgravning af genstande graves underlaget fri på mindst 3 sider, og genstandene placeres i ca. 1o cm dybde.
Nedgravede genstande skal være af en størrelse og et materiale, så det ikke beror på en tilfældighed, om hunden kan tilvejebringe genstanden.
I kriminal- og vinderklassen kan øvelserne 7, 8, 9 og 10 kombineres.
Ved kombination skal øvelserne kunne vurderes særskilt.
Bedømmelsen sker alene på baggrund af den præstation, der har fundet sted.
Har hunden fundet alle genstandene inden tidsfristen udløber, afbrydes øvelsen.
Beskadigelse af genstande medfører fradrag i point.
Føreren må kun betræde gerningsstedet for at sikre genstande påvist af hunden.
Dommere og evt. tilskuere må ikke tage opstilling i vindsiden.

Øvelse 7: Gerningssted - Unghundeklassen     (Tid: 10 min. - Point: 25 - Appel 10/10)
Størrelse: 10 x 10 m eller tilsvarende antal kvm.
4 genstande á 5 point
Alder: indtil 1 time
Arbejdet: 5 point
Føreren får anvist gerningsstedet, hvorpå findes 4 genstande placeret..
Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 5 x 5 cm, eller en længde/størrelse med tilsvarende overflademål.


Øvelse 7: Gerningssted - Patruljeklassen     (Tid: 15 min. - Point: 40 - Appel 10/10)
Størrelse: 15 x 15 m eller tilsvarende antal kvm.
6 genstande á 5 point
Alder: indtil 2 timer
Arbejdet: 10 point
Føreren får anvist gerningsstedet, hvorpå findes 6 genstande placeret, heraf 1 genstand nedgravet.
Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 3 x 3 cm, eller en længde/størrelse på 10 cm.

 
Øvelse 7: Gerningssted - Kriminalklassen     (Tid: 20 min. - Point: 40 - Appel 10/10)
Størrelse: 20 x 20 m eller tilsvarende antal kvm.
6 genstande á 5 point
Alder: indtil 3 timer
Arbejdet: 10 point
Føreren får anvist gerningsstedet, hvorpå findes 6 genstande placeret/nedgravet.
Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 2 x 2 cm, eller af en længde på 7 cm..


Øvelse 7: Gerningssted - Vinderklassen     (Tid: 25 min. - Point: 40 - Appel 10/10)
Størrelse: 25 x 25 m eller tilsvarende antal kvm.
6 genstande á 5 point
Alder: indtil 4 timer
Arbejdet: 10 point
Føreren får anvist gerningsstedet, hvorpå findes 4 genstande placeret/nedgravet.
Genstandene kan være af forskelligt materiale, og kan  være mindre end 2 x 2 cm.
 

Til Top


Øvelse 8: Sporsøg:
 
Fællesbestemmelser for øvelse 8 - Spor

Kun konstant og af hunden fremadskridende sporsøg kan give fuldt point.
Frisøg er tilladt.
Føreren må kun bevæge sig fremad i sporet, der altid vil være afsluttet bag føreren.
Tilrettevisning gives når føreren er kommet 15 m. bort fra sporet og ikke viser tegn til at søge tilbage dertil, eller hvis føreren selv anmoder herom.
Ved tilrettevisning fratrækkes 5 point i de ved sporsøget opnåede point.
Ved tilrettevisning vises føreren normalt vinkelret ind på sporet.
Er der givet tilrettevisning i forbindelse med vinkelrette knæk, kan det forekomme, at føreren vises hen til det sted, hvor føreren forlod sporet.
Hvis føreren efter at have modtaget en tilrettevisning atter kommer 15 meter bort fra sporet, afbrydes øvelsen og der gives point for den udførte del.
Har hund og fører fundet eller passeret sidste genstand, afbrydes øvelsen.
For patrulje- kriminal- og vinderklassen kan sporet indeholde knæk og føre over forskelligartet terræn.
I kriminal- og vinderklassen kan kombination af øvelserne 7, 8, 9 og 10 finde sted.
Ved kombination skal øvelserne kunne vurderes særskilt.
Føreren skal følge hunden i en efter forholdene passende afstand, ikke så tæt på at den bliver presset eller generet og ikke så langt fra, at føreren ikke har kontakt med den og kan følge dens arbejde.
Hunden kan apportere eller påvise genstande.
Går føreren frem til hunden, der påviser/apporterer, kan føreren gå tilbage til stedet, hvor føreren befandt sig ved påvisningen/apporteringen og fortsætte sporet derfra.
Er sporet lagt i buer, knæk eller med overgang til andet terræn, og føreren kommer i tvivl om, at hunden følger sporet rigtigt, kan føreren kalde den tilbage og forsøge igen.
Kalder føreren hunden tilbage gentagne gange, skal der ske fradrag i henhold til det udførte arbejde.
Der gives kun point for de genstande/figuranter, der afleveres til dommeren.
Beskadigelse af genstande medfører fradrag i point.
Såfremt manglende genstande skyldes dårligt sporsøg, skal der ske fradrag i point for sporsøg, ellers ikke.
Ved nedgravning af genstande graves underlaget fri på mindst 3 sider og genstanden placeres i ca. 10 cm. dybde.
Nedgravede genstande skal være en størrelse og et materiale, så det ikke beror på en tilfældighed, om hunden kan tilvejebringe genstanden.
 

Øvelse 8: Spor - Unghundeklassen     (Tid: 15 min. - Point: 25 - Appel 10/10)
Længde: ca. 300 m.
2 genstande á 5 point
Alder :indtil 1 time
Sporsøget: 15 point
Sporet opsøges mellem 2 markeringer i en afstand af 20 meter, og på sporet er placeret 2 genstande.
Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 5 x 5 cm, eller en længde/størrelse med tilsvarende overflademål
Sporet, der skal gå ligeud, uden skarpe knæk, skal udlægges på ensartet terræn, så vidt muligt græsmark


Øvelse 8: Spor - Patruljeklassen         (Tid: 20 min. - Point:40 - Appel 10/10)
Længde: ca. 600 m.
4 genstande á 5 point
Alder: indtil 2 timer
Sporsøget: 20 point
Sporet opsøges mellem 2 markeringer i en afstand af 20 meter, og på sporet er placeret 4 genstande, heraf 1 nedgravet.
Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 3 x 3 cm, eller en længde på ca. 10 cm.


Øvelse 8: Spor - Kriminalklassen         (Tid: 25 min. - Point: 40 - Appel 10/10)
Længde: ca. 800 m.
Genstande 20 point
Alder: indtil 3 timer
Sporsøget: 20 point
Sporet opsøges mellem 2 markeringer i en afstand af 25 meter, og på sporet placeres/nedgraves mindst 3 genstande.
Der kan forekomme figuranter.
Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 2 x 2 cm, eller af en længde på 7 cm.


Øvelse 8: Spor - Vinderklassen             (Tid: 30 min. - Point: 40 - Appel 10/10)
Længde: ca. 1.000 m.
Genstande 20 point
Alder :indtil 4 timer
Sporsøget: 20 point
Sporet opsøges mellem 2 markeringer i en afstand af 25 meter, og på sporet placeres/nedgraves mindst 3 genstande.
Der kan forekomme figuranter.
Genstandene kan være af forskelligt materiale, og kan være mindre end 2 x 2 cm.

 

Til Top


Øvelse 9: Rundering/eftersøgning:
 
Fællesbestemmelser for øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning

Ved rundering får føreren opgivet runderingsområdets bredde med en side- eller midterlinie, samt en bevægelsesretning.
Er øvelsen lagt som en egentlig eftersøgningsopgave, får føreren anvist efterrsøgningsområdet, der skal være tydeligt afmærket.
Føreren må dirigere sin hund ved hjælp af fløjte, armbevægelser og naturlig kommandoføring, men overdreven råben og støjen af føreren og utidig halsgivning af hunden medfører fradrag.
Føreren skal sikre sig, at terrænet bliver tilstrækkeligt afsøgt af hunden.
Har hunden fundet figurant eller genstand, må føreren på tegn fra dommerne løbe frem til stedet.
Fig. skal visiteres under bevogtning af hunden og derefter føres til dommeren.
For manglende visitation fratrækkes 1 point.
Har hunden fundet fig. eller genstand fremme i terrænet, kan føreren, når dommeren har overtaget det fundne, fortsætte runderingen fra det sted, hvor han opholdt sig, da hunden gav hals.
Kommer hund og fører ud over det sted i terrænet, hvor sidste objekt er anbragt, afbrydes øvelsen.
Der gives point for den udførte del af øvelsen.
Giver hunden hals ved et sted, hvor en fig, eller genstand har været anbragt, skal det ikke medføre fradrag.
Flår hunden i genstande eller bider fig,, skal det påtales ved anvendelse af strafpoint, der fratrækkes øvelsens samlede point.
Ved anvendelse af strafpoint, skal der samtidig ske fradrag i bevogtning.
"Støder" hunden, skal det betragtes som fejl i bevogtningen.
Under rundering må føreren kun bevæge sig fremad og til siderne.
Det område der ligger bag ham, må betragtes som forladt.
Er runderingsbanen lagt, så rundering skal foregå i medvind, kan det ske, at hund og fører går forbi genstande/fig., men at hunden under et udslag får fært af passeret genstand/fig. og løber tilbage. I dette tilfælde er genstand/fig. ikke tabt.
Er det derimod føreren, der kommanderes sin hund til at rundere bagud, er genstanden/figuranten tabt.
For at opnå point i halsgivning, skal det første glam komme fra hunden uden nogen tilskyndelse fra føreren.
Halvgivning skal være effektiv, hvilket vil sige, at hunden skal give hals på en måde, der kan hidkalde føreren.
Bevogtning skal ske på findestedet, således at man der har mulighed for at søge efter beviser.
Slæber hunden en funden genstand bort fra findestedet skal der ske fradrag i de for bevogtningen fastsatte point.
Kan findestedet ikke lokaliseres, kan der ikke opnås point i bevogtning.
Hvis hunden under øvelsen undlader at foretage bevogtning og halsgivning ved et fundet objekt, men senere vender tilbage og foretager korrekt bevogtning og halsgivning, skal der ske fradrag i både bevogtnings- og halsgivningspoint for objektet.
Fradraget bør normalt være ca. halvdelen af de afsatte point, men det må bero på en konkret vurdering, f.eks. om hunden flere gange er ved objektet.
Tilvejebringelse kan ske ved, at en hund apporterer et objekt til føreren, eller hundens adfærd bevirker, at føreren ved selvsyn finder et objekt.
Det kan også ske ved at føreren selv finder objektet.
Såfremt en fører ikke foretager gerningsstedsarbejde ved et fundet objekt, fratrækkes 1 point i rundering,
Kriminal- og vinderklasse:
Kombination af øvelserne 7, 8, 9, 0g 10 kan finde sted.
Ved kombination, skal øvelserne kunne vurderes særskilt.
 

Øvelse 9: Rundering - Unghundeklassen     (Tid: 20 min. - Point: 30 - Appel 10/10)
Bredde: 75 m.
Rundering: 8 point
Halsgivning: 10 point
Bevogtning: 10 point
Tilvejebring.: 2 point
Opgaven indeholder eftersøgning af en figurant og en større genstand, f.eks. cykel. kuffert eller stor dukke, der er skjult i terrænet.
Runderingsområdets dybde opgives ikke, men bør ikke være under 200 m, alt afhængig af terrænets sværhedsgrad.
Figuranten skal være skjult og må ikke være i bevægelse.

Øvelse 9: Rundering - Patruljeklassen         (Tid: 30 min. - Point: 50 - Appel 10/10)
Bredde: 75 m.
Rundering: 15 point
Halsgivning: 15 point
Bevogtning: 15 point
Tilvejebring.: 5 point
Øvelsen skal tilsigte en praktisk runderingsopgave, hvor føreren forud meddeles det fornødne arbejdsgrundlag.
Opgaven kan indeholde eftersøgning af en eller flere fig., og endvidere kan der forekomme store genstande, f.eks. jakke, mappe, ølkasse eller lignende. I alt 3 hovedobjekter
Runderingsområdets dybde opgives ikke, men bør ikke være under 300 m., alt afhængig af terrænets sværhedsgrad.
Figuranten kan være skjult eller opholde sig frit i terræn man må ikke være i bevægelse.

Øvelse 9: Rundering - Kriminalklassen         (Tid: 45 min. - Point: 50 - Appel 10/10)
Bredde: 75 m.
Rundering: 15 point
Halsgivning: 15 point
Bevogtning: 15 point
Tilvejebring.: 5 point
Opgaven skal tilsigte en praktisk runderingsopgave, hvor føreren forud meddeles det fornødne arbejdsgrundlag.
Opgaven kan indeholde eftersøgning af en eller flere figuranter.
Endvidere kan der forekomme genstande, dog mindst 3 hovedobjekter.
Runderingsområdets dybde opgives ikke, men bør ikke være under 500 m., alt afhængig af terrænets sværhedsgrad.
Figuranter kan være skjult, bevæge sig eller opholde sig frit i terræn.

Øvelse 9: Rundering - Vinderklassen         (Tid: 45 min. - Point: 50 - Appel 10/10)
Pointfordeling ved udarbejdelse af opgaven.
Der skal tages hensyn til bevogtning, halsgivning, tilvejebringelse, samt arbejdets udførelse.
Øvelsen skal tilsigte en praktisk eftersøgningsopgave, hvor føreren forud meddeles det fornødne arbejdsgrundlag.
Når føreren har fået anvist eftersøgningsområdet, skal han over for dommerne gøre rede for sine dispositioner.
Hvis han ændrer på sine dispositioner undervejs, skal han underrette dommerne herom.
Når sidste hovedgenstand er fundet, og eftersøgningen fortsættes, kan øvelsen afbrydes.
Ved eftersøgningsopgave bør området være ca. 45.000 kvadratmeter (kvm).
Øvelsen kan tilrettelægges som en egentlig rundering, og i så fald gælder reglerne for rundering.
Området skal da have en bredde af ca. 75 m. og en dybde af ca. 600 m.
Opgaven kan indeholde rundering, spor, vandapportering, ransagning, genstande samt anholdelse af bevæbnede/ubevæbnede figuranter, der kan være skjult i bygninger, opholde sig i frit terræn eller være på flugt.
Figuranter, der indgår i øvelsen, kan være iført diskret beskyttelse.
Hvor hunden ikke finder genstande eller figuranter, der ikke yder modstand og ikke flygter eller forsøger derpå, skal den tilkendegive fundet ved sikker standhals og foretage bevogtning af det fundne.
I de tilfælde, hvor figuranter flygter og/eller angriber hunden, skal den effektivt standse og fastholde disse ved at bide sig fast i armen.

 

Til Top


Øvelse 10: Anholdelsesopgave:

Venstrehåndede førere må føre hunden på deres højre side.
Figuranten kan være bevæbnet. og der kan afgives skud.
Unghunde- og Patruljeklassen:
Figuranten iagttages i en afstand af ca. 75 meter fra hundeføreren, der er til fods.
Kriminal- og vinderklassen:
Figuranten iagttages i en afstand af ca. 100 meter fra hundeføreren, der er til fods eller i bil.
Unghunde og patruljeklassen:
Figuranten må først fortsætte flugten i skjul, når hunden er på vej ud mod figuranten.
Kriminal- og vinderklassen:
Figuranten skal fortsætte flugten i skjul, når føreren har anråbt figuranten.
De 4. min beregnes fra det øjeblik, føreren anråber figuranten.
Kriminal- og vinderklassen:
Figuranten må ved afledning, f.eks. ved at kaste forskellige genstande, ved råb og skrigen - dog ikke kommandoer - forsøge at hindre hunden i at angribe.
Det er vigtigt, at figuranten forholder sig rigtigt og ens over for alle.
Flugten skal ske i moderat tempo.
Når hunden bider figuranten i den beskyttede arm, skal figuranten råbe AV, så føreren har mulighed for at lokalisere, hvor hunden og figuranten befinder sig.
Når figuranten er anholdt, skal figuranten afvæbnes (hvis denne bærer våben) herefter slip og visitation.
Figuranten indtransporteres derefter i almindelig gang til dommeren.
Kriminal- og vinderklassen:
Kombination af øvelserne 7. 8. 9. og 10 kan finde sted.
Ved kombination, skal øvelserne kunne vurderes særskilt.
 

Øvelse 10: Anholdelsesopgave (Alle klasser) Point: 10 - Appel: 10/10
Tid: 4. min.
Anholdelse af figurant iført synligt beskyttelsesærme.
Øvelsen skal tilrettelægges som en praktisk opgave.
Hunden skal i starten være i line (undtagen ved stop fra bil).
Det kræves ikke, at linen skal være slap, men hunden skal være tilkoblet på normal måde som almindelig lineføring.
Under patrulje iagttages en figurant, der samtidig bliver opmærksom på hundeføreren og søger at unddrage sig anholdelse ved flugt.
Føreren skal straks anråbe figuranten, men da denne ikke standser, sendes hunden efter figuranten        .
Flugten fortsætter i skov, buskads eller tilsvarende terræn.
Hunden skal ved bid i den beskyttede arm standse figuranten.
Hvis dette ikke sker, skal figuranten fortsætte flugten.
Såfremt figuranten er passiv, må hunden selvstændigt slippe og overgå til bevogtning.
Såfremt figuranten ikke føler sig bevogtet, fortsætter figuranten flugten.
Efter anholdelsen foretages indtransport til dommerne, der nu opholder sig på det sted, hvor figuranten opholdt sig ved anråb.
Indtransport foretages med hunden i line.
Hvis der forløber mere end 4 min. fra det tidspunkt, hundeføreren har anråbt figuranten, til denne er bragt tilbage til dommerne, er opgaven ikke gennemført, og der kan ikke gives point i øvelsen.
Hvis hunden ikke har standset figuranten ved bid i den beskyttede arm, kan der ikke gives point i øvelsen.

Til Top


Øvelse 11: Frygtløshed for slag:

Øvelse 11: Frygtløshed for slag (Alle klasser)         Point: 19 - Appel: 10/10
Stop: 10 point
Indtransport: 5 point
Flugtforsøg: 4 point
En figurant iført synligt beskyttelsesærme bevæger sig ca. 75 meter ude i åbent terræn.
Figuranten er bevæbnet med stok, der også kan være "slagstok" - læder i hånden.
Hunden skal i starten være i line.
Det kræves ikke, at linen skal være slap, men hunden skal være tilkoblet som ved lineføring.
Venstrehåndede førere må have hunden på højre side.
Føreren anråber figuranten om at standse, men denne giver sig til at løbe bort fra føreren, der sender sin hund efter figuranten.
Føreren må straks efter anløbet løbe med sin hund.
Når hunden er ca. 50 m fra figuranten, vender denne omkring og løber med stokken hævet, truende frem mod hunden, som frygtløs skal bide sig fast i figurantens beskyttede arm.
Figuranten tildeler hunden 2 lette slag mod ryg eller sider.
Hunden skal trods stokkeslag fastholde sit bid i den tid, hvor figuranten yder modstand eller er en trussel.
Såfremt figuranten er passiv, må hunden selvstændigt slippe og overgå til bevogtning.
Går hunden over til bevogtning, skal dette ske straks, figuranten er passiv.
Stokkeslag skal gives på en behersket måde, afpasset efter stokkens tykkelse, og hunden må ikke forsætligt rammes i hovedet eller over benene.
På den anden side skal det også være slag, der kan mærkes af hunden.
Tager hunden stokken, skal figuranten slippe stokken og løbe bort fra hunden, der nu uden kommando skal eftersætte figuranten og standse denne effektivt ved at bide sig fast i den beskyttede arm.
Hunden skal være effektiv i angrebet og lydig i slippet.
Manglende fasthed og lydighed skal trækkes i point.
Kun et konstant bid kan give fuld point, og hunden skal straks slippe på førerens kommando.
Er hunden overgået til bevogtning, skal denne være effektiv.
Manglende effektivitet i bevogtningen trækkes i point.
Når føreren i stoppet har afvæbnet figuranten, træder han et skridt tilbage, hvorpå føreren ved kommando får hunden til at slippe og gå på plads, eller, hvis hunden er overgået til bevogtning, ved kommando får hunden til at gå på plads.
Når figuranten er blevet standset og afvæbnet, skal denne indtransporteres til dommeren.
Under indtransporten skal føreren gå med sin hund fri ved fod ca. 5 m. bag figuranten.
Under indtransporten - efter forud aftale med dommerne - foretager figuranten flugtforsøg.
Hunden skal nu uden kommando fra føreren straks eftersætte og standse figuranten ved effektivt at bide sig fast i den beskyttede arm.
Hunden skal fastholde sit bid i den tid, hvor figuranten yder modstand eller er en trussel.
Såfremt figuranten er passiv, må hunden selvstændigt slippe og overgå til bevogtning.
Går hunden over til bevogtning, skal dette ske straks figuranten er passiv.
I flugtforsøget standser føreren i et skridts afstand fra figuranten, hvorefter føreren ved kommando får hunden til at slippe.
Herefter kommanderes hunden på plads og øvelsen afsluttes.
Er hunden overgået til bevogtning kommanderes hunden på plads og øvelsen afsluttes.
For hver ekstra kommando eller animering fratrækkes  1 point.
Er øvelsens første del ikke udført, så der kan opnås point for stoppet, afbrydes øvelsen.
Holdes hunden i halsbåndet under indtransporten, afbrydes øvelsen og flugtforsøget udgår.
Det samme gælder, hvis hunden under indtransporten går frem og bider figuranten i beskyttelsesærmet, eller hvis der iøvrigt ikke kan opnås point i indtransporten.
I disse tilfælde gives kun point for det udførte stop.