×
HOLBÆK
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEEftersøgningstjenestePraktisk infoGallerierINTERN

VEDTÆGTER
for
DANSK POLITIHUNDEFORENING
Holbæk afdeling.

 

§ 1.
Foreningens navn.

Stk.1: Foreningens navn er: "Dansk Politihundeforening, Holbæk afdeling",
(-stiftet den 26. oktober 1943 under navnet Politihundeførerforeningen for Holbæk amt.)
Foreningen er en lokalforening under Dansk Politihundeforening, og undergivet dennes til enhver tid gældende love.

§ 2.
Hjemsted.

Stk.1: Foreningens hjemsted er Dansk Politihundeforening, Holbæk afdeling, Kalvemosevej 5, 4300 Holbæk.
Foreningens postadresse er hos den til en hver tid siddende formand.

§ 3.
Foreningens formål.

Stk.1: Foreningens formål er:
- at samle de i politihundesagen interesserede inden for politiet og andre personer i Holbæk og omegn i en forening til fremme af og forbedring af hundens praktiske anvendelse såvel i politiets, som den civile befolknings tjeneste, herunder også kendskab til opdræt og dressur af de racer, der er anerkendte af Dansk Politihundeforening, samt vejledning m.h.t. køb af sådanne dyr,
-at skabe muligheder for, at medlemmerne kan træne deres hunde på dertil egnede arealer og pladser,
-at afholde kåring af civile politihunde efter de til enhver tid gældende regler,
-at afholde konkurrencer, der bygger på praktisk politihundearbejde,
-at søge samarbejde om konkurrencer og politihundearbejde med andre foreninger,
-at lade afholde motivations -og dressurkurser i lydighedsøvelser for lokalbefolkningen i Holbæk og omegn, og
-med politihundene medvirke til andre forebyggende aktiviteter herunder bl.a. kriminalpræventivt arbejde.

Stk.2: Endelig er det foreningens formål, som medlem af Dansk Politihundeforening, Område 5,
at støtte områdebestyrelsen og være Områdelederen og Områderepræsentanten behjælpelig med at udføre de opgaver, der af hovedbestyrelsen for Dansk Politihundeforening er pålagt dem.

§ 4.
Medlemskab.

Stk. 1: Ethvert medlem er automatisk medlem af Dansk Politihundeforening.
Som medlemmer kan optages enhver person, der må anses at kunne medvirke til at fremme foreningens arbejde i henhold til formålsparagraffen. Anmodning om medlemskab skal videresendes til hovedbestyrelsen for Dansk Politihundeforening ledsaget af 1 års kontingent. Optagelse kan nægtes, såfremt et af de i § 5 nævnte forhold foreligger. I så fald tilbagebetales kontingentet.

Stk. 2. Personer, der ønsker at støtte foreningen, kan optages som passive medlemmer.
De modtager foreningens medlemsblad, men er ikke berettiget til at deltage i nogen form for aktiv forenings -eller hundearbejde, hverken som bestyrelsesmedlemmer, hundeførere eller dommere, og har ikke stemmeret i foreningsanliggender.

Stk. 3: Som æresmedlemmer af lokalforeningen kan optages personer, som har vist foreningen særlig interesse.
Æresmedlemmer foreslås af bestyrelsen, og udnævnelsen kræver enstemmig generalforsamlingsbeslutning.

Stk. 4: Alle medlemmer får tilsendt et medlemsblad, som udgives af Dansk Politihundeforening.

Stk. 5: Udmeldelse skal ske skriftligt senest 1 mdr. før regnskabsårets afslutning til kassereren.

§ 5.
Eksklusion.

Stk. 1: Medlemmer, der forsætligt modarbejder foreningens formål eller før/efter deres optagelse har gjort sig skyldig i moralsk forkasteligt forhold eller handlemåde - eller i et sådant forhold, at deres forbliven i foreningen kan nedsætte dens medlemmer i det almindelige omdømme, kan af bestyrelsen indstilles til eksklusion af hovedbestyrelsen.

Stk. 2: Medlemmer, som under foreningsarbejde, konkurrence, træning m.v. i øvrigt opfører sig på utilbørlig måde til skade for foreningens trivsel og/eller til gene for medlemmerne, kan af foreningen udelukkes fra alle foreningens arrangementer i indtil ½ år.
Denne afgørelse kan af pågældende medlem indankes for hovedbestyrelsen.

§ 6.
Bestyrelse.

Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 til 7 medlemmer repræsenteret af både sektion 1 medlemmer (politiets huf.) og sektion 2 medlemmer (civile huf.) - søgt valgt således, at den procentvise repræsentation i bestyrelsen står i forhold til medlemsantallet i de to sektioner..


Stk. 2: Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Formanden og

kassereren vælges særskilt af generalforsamlingen. Formanden afgår de lige år og kassereren afgår

de ulige år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår på skift med 2 (1) og 3 (2) ved hvert valg. Bestyrelsessuppleanter vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig selv- bortset fra formand og kasserer som særskilt vælges af generalforsamlingen, -med næstformand, sekretær og øvrige bestyrelsesposter. Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg bestående af øvrige medlemmer - eller udpege enkelte medlemmer til varetagelse af foreningens opgaver og interesser.

Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Over forhandlingerne føres en protokol. Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af bestyrelsen bevilges fri rejse eller tilskud/diæter af foreningens midler til repræsentation i politihundesagens interesse.

Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 ud af 7 (3 ud af 5/6)  medlemmer er til stede.

§ 7.
Tegningsret.

Stk. 1: Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af enten formanden eller kassereren.
Ved væsentlige økonomiske dispositioner f.eks. låntagning, tegnes foreningen af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt såvel formand som kasserer. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§ 8.
Kontingent.

Stk. 1: Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling på baggrund af det af kassereren fremlagte budget.
Kontingentet skal indeholde lokalforeningskontingentet, samt det til Hovedforeningen fastsatte kontingent og det til Område 5 fastsatte kontingent. På general- forsamlingen oplyser kassereren om det kontingent, som skal sendes til Hovedbestyrelsen og Område 5 senest d. 1. april.

Stk. 2: Det årlige kontingent opkræves umiddelbart efter generalforsamlingen til betaling inden den 15 februar samme år. Hvis et medlem ikke har betalt inden den 15. februar pålægges rykkergebyr. Kassereren skal senest 1.april sammen med kontingentet til hovedbestyrelsen ligeledes indsende medlemsfortegnelse, samt særskilt fortegnelse over medlemmer, der er slettet på grund af kontingentrestance. Kontingentrestance ud over 2 måneder til foreningen medfører fortabelse af medlemsretten.

§ 9.
Regnskab.

Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling.
Revisoren kan til enhver tid efterse kassebeholdningen og foreningens bøger.

§ 10.
Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes 1 gang årligt ultimo januar måned. Bestyrelsen indkalder medlemmerne skriftligt med mindst 4 ugers varsel, eller gennem medlemsbladet PHF-NYT.

Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3: Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

  1.    Valg af dirigent
  2.    Formanden aflægger beretning om foreningens arbejde.
  3.    Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse (ved godkendelse meddeles decharge)
  4.    Indkomne forslag.
  5.    Fastsættelse af kontingentets størrelse på baggrund af det af kassereren fremlagte budget.
  6.    Valg af:
  1.    Eventuelt.

Stk. 4: Vedtagelser på generalforsamlingerne sker ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra de paragraffer, der omhandler "vedtægtsændringer" og foreningens ophævelse. Skriftlig afstemning skal finde sted, når det begæres.
Ethvert mødende medlem har ret til at deltage i forhandlingerne.

§ 11.
Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil og skal afholdes når 2/5 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom til formanden med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet.
Andre spørgsmål kan ikke behandles på den ekstraordinære generalforsamling, der indkaldes senest 2 uger efter begæringens modtagelse og med mindst 2 ugers varsel.

§ 12.
Vedtægtsændringer.

Stk. 1: Vedtægtsændringer skal vedtages på generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer for at have gyldighed.
Opnås dette ikke, bortfalder de stillede ændringsforslag.
Vedtægtsændringer skal godkendes af Dansk Politihundeforenings hovedbestyrelse.

§ 13.
Foreningens ophævelse.

Stk. 1: Foreningen kan ophæves, når forslag herom har været optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, hvor der ved vedtagelsen kræves 3/4 af de på generalforsamlingen værende stemmer.

Stk. 2: Bestemmelse om foreningens ophævelse kan dog træffes på en ekstraordinær generalforsamling ved almindelig stemmeflertal, når en sådan afholdes, efter at en ordinær generalforsamling har vedtaget ophævelse, uden at der har foreligget det krævede kvalificerede stemmeflertal.

Stk. 3: Vedtagelse af foreningens ophævelse skal være ledsaget af bestemmelse om anvendelse af foreningens midler, der dog kun må anvendes i hundesportens eller beslægtede formåls tjeneste i Holbæk og omegn.Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 17. januar 2017.

P.f.v.
Jan Priess / Formand