×
AARHUS POLITIHUNDEFORENING
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDETræningsholdINTERN
Logo

PRIVATLIVSPOLITIK

 

Privatlivspolitik for Dansk Politihundeforening, Aarhus afdeling
Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken: 23/6-2018

Dansk Politihundeforening, Aarhus afdeling(AarhusPH)s dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

AarhusPH er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Formand Peter E. Jensen
Adresse: Randersvej 370, 8200 Aarhus N
Telefonnr.: 24468983
Mail: formand@aarhusph.dk
Website:  www.aarhusph.net

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Deltagere på vore kurser:

Almindelige personoplysninger:

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, tilmeldingsdato, telefonnummer, e-mailadresse […]

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

Ingen

Medlemsoplysninger:

Oplysninger om ledere og trænere:

Kontaktformularer

Her indsamler vi oplysninger fra

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Formålene:

Formål med behandling af oplysninger om vore kursister:

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 

Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:

Formål med behandling af oplysninger fra kontaktsiden:

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Videregivelse af dine personoplysninger

AarhusPH videregiver oplysninger bl.a. medlemmets fødselsdato, til Dansk Politihundeforening, når et medlem indmeldes.
I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.
Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som kursist, medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Kursister:

Medlemmer:

Ulønnede ledere og trænere:

Lønnede ledere og trænere:

Kontaktsiden:

Vi beholder kontaktformularindsendelser i en bestemt periode til brug ved kundeservice, men vi bruger ikke den indsendte information til markedsføring.

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Bilaget er udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab.
2.udgave, februar 2018.
Redigeret af Dansk Politihundeforening, Aarhus afdeling