×
VESTHIMMERLAND
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDE
Logo

Lokale vedtægter, senest revideret 9. marts 2024


§1 – Navn og hjemsted

Stk. 1           Foreningens navn er Dansk Politihundeforening Vesthimmerland, i daglig tale PH Vesthimmerland, stiftet den 1. marts 2021.
Stk. 2           Foreningen har hjemsted er til enhver tid foreningens klubhus, som er beliggende i Vesthimmerlands Kommune.
Stk. 3           Foreningen er en lokalafdeling af Dansk Politihundeforening og er som sådan underlagt Dansk Politihundeforenings gældende formål og vedtægter.

§2 – Formål og opgaver

Stk. 1           Foreningens generelle opgaver er at varetage hundearbejdet i overensstemmelse med hovedforenings formålsparagraffer, herunder afholdelse af træning for medlemmer, afholdelse af kåring, konkurrencer m.v. samt i samarbejde med områdeledelsen at deltage i arbejdet med de fælles arrangementer.
Stk. 2           Foreningens lokale idégrundlag er at skabe glade hunde og kompetente hundeførere ved at benytte positive metoder til at nå definerede mål samt ved at udbrede kendskab til og forståelse for belønningsbaserede indlæringsmetoder i hundetræning.

Stk. 3           Foreningen kan oprette hvalpe-, lydigheds- og motivationshold for ikke medlemmer samt afholde almene kurser og arrangementer i emner der understøtter foreningens formål og opgaver. Der kan opkræves særskilte gebyrer herfor.

§3 - Generalforsamling
Stk. 1           Foreningen afholder ordinær generalforsamling hvert år inden 15. februar. 

Stk. 2           Generalforsamlingen indkaldes via elektronisk medie med mindst 4 ugers skriftlig varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før.

Stk. 3           Dagsordenen skal mindst indeholde følgende:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens arbejde
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingenter for aktive og passive medlemmer
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til formand i lige år, valg til kasserer i ulige år
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, 1 i ulige år, 2 i lige år
8. Valg af suppleanter for 1 år
9. Valg af revisor for 2 år, på valg i lige år
10. Valg af revisorsuppleant for 1 år
11. Eventuelt

Stk. 4           Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal gøre det, såfremt mindst 2/5 af foreningens medlemmer fremsætter ønske herom.

Stk. 5           Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter at medlemmet er registeret som aktiv på indkaldelsestidspunktet og giver personligt fremmøde med fremvising af dokumentation for betalt kontingent. Vedtagelser på generalforsamlingen sker efter almindelig stemmeflertal.

Stk. 6           Ændringer i lokalvedtægterne, skal godkendes med 2/3 stemmer på en generalforsamling, samt efterfølgende godkendes af hovedbestyrelsen.

Stk. 7           Foreningen kan nedlægges, såfremt der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med dette ene emne på dagsordenen. Beslutning om nedlæggelse kræver mindst ¾ flertal blandt de fremmødte medlemmer.

§4 - Bestyrelse
Stk. 1           Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2           Bestyrelsen vælges på foreningens årlige generalforsamling, og valget gælder for en periode af 2 år. Genvalg kan finde sted. Kun aktive medlemmer med min. 6 måneders medlemskab, kan vælges til bestyrelsen. Formanden er på valg i lige år, kassereren på valg i ulige år. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. De øvrige medlemmer vælges i en sådan turnus, at 1 er på valg i ulige år, 2 er på valg i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig med en sekretær, umiddelbart efter generalforsamlingen. Afdelingen tegnes til daglig af formand og kasserer.

Stk. 3           Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. På møderne føres et beslutningsreferat, der godkendes og herefter gøres tilgængelig for medlemmerne.

Stk. 4           Bestyrelsen skal sikre at al træning i afdelingen foregår i overensstemmelse med belønningsbaserede metoder.

Stk. 5           Bestyrelsen skal definere og publicere afdelingens retningslinjer for daglig benyttelse og vedligehold af klubhus og træningsfaciliteter i overensstemmelse med evt. gældende lokale samarbejdsaftaler. Ligeledes er det bestyrelsen, der fastsætter retningslinjer for pokaler og anden hæder.

Stk. 6           Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Stk. 7           Bestyrelsen kan udelukke et medlem fra alle foreningens aktiviteter i op til 6 måneder, såfremt et medlem under foreningsarbejde, træning, konkurrence mv. og/eller i øvrigt opfører sig på utilbørlig måde til skade for foreningens trivsel og omdømme. Medlemmet er berettiget til at anke beslutningen til Dansk Politihundeforenings hovedbestyrelse.

§5 – Medlemmer
Stk. 1           Nye medlemmer, der ønsker optagelse skal godkendes af bestyrelsen og af Dansk Politihundeforenings Hovedbestyrelse. Der optages ikke hundeførere, der ejer eller beskæftiger sig med forbudte hunderacer og der skal forevises udvidet lovpligtig ansvarsforsikring for hunde samt relevant vaccinationsattest.

Stk. 2          Kontingent betales for et kalenderår ad gangen inden afholdelse af generalforsamling for at opretholde medlemskab og stemmeret til generalforsamling”

Stk. 3          Der kan opkræves kåringsgebyr.

§6 – Økonomi
Stk. 1           Generalforsamlingen fastsætter eget kontingent, for henholdsvis aktive og passive medlemmer. Bestyrelsen fastsætter træningsgebyrer og andre lokale gebyrer.

Stk. 2           Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen fastlægger og opdaterer budget.

Stk. 2           Kassereren er bemyndiget til at træffe beslutninger omkring udgifter og indkøb, der kan betegnes som værende inden for budgettet.

Stk. 3           Kassereren kan sammen med formanden træffe beslutninger omkring udgifter og indkøb, der inden for en forsvarlig ramme overskrider et fastlagt budget. Disse beslutninger skal dog forelægges bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 4           Nedlægges foreningen, besluttes det på generalforsamlingen, hvorledes dens eventuelle midler skal anvendes på almennyttige formål.