×
HOBRO
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDELINKS
Logo

Vedtægter

§ 1: Navn og virke

Foreningens historiske navn er: ”Politihundeførerforeningen for Hobro og Omegn”.

Foreningen er oprettet som lokalafdeling under Dansk Politihundeforening, med daglig benævnelse ”Dansk Politihundeforening, Hobro afdeling”.

Afdelingens virke er fastlagt i forhold til enhver tid gældende vedtægt for Dansk Politihundeforening.

Denne vedtægt er afdelingens supplement.

§ 2: Ledelse

Afdelingen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, herunder formand, kasserer og 1-3 yderligere bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælges på afdelingens årlige generalforsamling, og valget gælder for en periode på 2 år. Derudover vælges en suppleant for en periode på 1 år.

Formanden og det ene bestyrelsesmedlem afgår i de lige år, medens kassereren og øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår i de ulige år.

Indkaldelse til afdelingens generalforsamling sker via mail, dog på anden vis til de medlemmer der ikke er tilmeldt mail.

På afdelingens generalforsamling kan der ikke afgives brevstemme eller stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer selv øvrige bestyrelses– og udvalgsposter, herunder posten som sekretær.

Over forhandlingerne føres en protokol.

§ 3: Økonomi

Afdelingen er selv ansvarlig for sin økonomi, herunder fastsættelse af kontingent til afdelingen for henholdsvis aktive og passive medlemmer.

Foreningens midler og evt. ejendom administreres i det daglige af formanden og/eller kassereren, under ansvar overfor foreningens medlemmer.

Kassereren fører regnskabet under tilsyn af bestyrelsen.

På den årlige generalforsamling vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant for en periode på 1 år.

Revisoren skal mindst 1 gang årligt revidere regnskabet.

§ 4: Vedtægtsændringer

Forslag til ændringer i denne vedtægt skal indsendes til en ordinær generalforsamling i overensstemmelse med reglerne for indsendelse af forslag. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af de på generalforsamlingen værende medlemmer.

§ 5: Ophævelse

Forslag til ophævelse af afdelingen skal optages som et særskilt punkt på en ordinær generalforsamling, hvor der til vedtagelse kræves 3/4 af de på generalforsamlingen værende stemmer.

Ved afdelingens opløsning tilfalder foreningens midler Dansk Politihundeforening.

§ 6: Ikrafttrædelse

Denne vedtægt er vedtaget med ikrafttrædelse på ordinær general-forsamling den 9. februar 2017.