×
VENDELBO
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEGalleriSponsorerINTERN
Logo

VEDTÆGTER

§ 1
.

Foreningens navn er PH-Vendelbo, Frederikshavn/Sæby afdeling, ”Dansk Politihundeforening”. Foreningens hjemsted er Sæby.

Dens formål er at samle hundeinteresserede, såvel i politiets tjeneste som civile personer, i en forening til fremme af hundens anvendelse i det praktiske politihundearbejde, og udbrede kendskab til opdræt og dressur af politihunde, samt at afholde træningsøvelser for alle foreningens aktive medlemmer på dertil egnede arealer.


§ 2.

Som aktive medlemmer kan optages politiets tjenestehundeførere og civile personer. Som passive medlemmer kan optages personer, som ønsker at støtte foreningen.

Optagelse af medlemmer sker ifølge Dansk Politihundeforenings direktiver for medlemskab, jf. Dansk Politihundeforening § 3. Medlemmerne vil blive inddelt i henholdsvis sektion 1 og sektion 2, i henhold til Dansk Politihundeforenings love.

Desuden kan til motivations- og lydighedshold optages medlemmer med godkendte hunderacer.

Medlemskabet er betinget af, at der på forlangende fremlægges en straffeattest.

Foreningens medlemmer er forpligtet til at tegne udvidet hundeansvarsforsikring.

Enhver optagelse af medlemmer skal godkendes af bestyrelsen.

 

§ 3.

Foreningskontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Inden kontingentbetaling er bestyrelsen bemyndiget til uden generalforsamlingens samtykke at forhøje kontingentet svarende til en evt. stigning, der skal indbetales til Dansk politihundeforening og områdekassen, område 1. Kontingentet opkræves efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.

Kontingentrestance udover 3 måneder regnet fra den 1. januar medfører automatisk at medlemsretten ophører.


§ 4.

Bestyrelsen, der består af 5 aktive medlemmer, formanden inklusive, vælges for 2 år ad gangen. Valget finder sted på den årlige generalforsamling. Formanden vælges særskilt, de lige år, af generalforsamlingen. Kassereren vælges i de ulige år, af generalforsamlingen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer med 1 i de lige år og 2 i de ulige år.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Generalforsamlingen vælger for 1 år ad gangen 1 revisor, 1 revisorsuppleant og 1 suppleant til bestyrelsen.

Genvalg kan finde sted.

 

§ 5.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form, afsluttes og revideres ved hvert års afslutning og fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

 

§ 6.

Generalforsamlingens er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender, og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Bestyrelsen varsler til den ordinære generalforsamling med 4 ugers varsel inden d. 1. marts hvert år. Mødestedet fastsættes af bestyrelsen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen i skriftlig form og underskrevet af den/de, der fremsætter forslaget.

Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ethvert fremmødt medlem har ret til at deltage i debatten og afgive sin stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Passive medlemmer har ingen stemmeret. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes med kort varsel såfremt bestyrelsen finder anledning hertil, eller hvis 20 procent af de aktive medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom overfor bestyrelsen.

 

§ 7.

Medlemmer, der under foreningsarbejde, konkurrence, træning mv. i øvrigt opfører sig på utilbørlig måde til skade for foreningens trivsel eller til gene for de øvrige medlemmer kan af bestyrelsen udelukkes for alle lokalforeningens arrangementer i indtil 1/2 år. Denne afgørelse kan af det pågældende medlem indankes for hovedbestyrelsen.

 

§ 8.

Eventuelle æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

 

§ 9.

Foreningens midler og eventuel ejendom administreres i det daglige af bestyrelsen, under ansvar over for foreningens medlemmer.

 

§ 10.

Bestemmelse om foreningens ophævelse kan kun træffes på en generalforsamling, når mindst halvdelen af de aktive medlemmer er til stede, og når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Ved opløsning skal foreningens eventuelle overskud overgå til Dansk Politihundeforening
Vedtaget på generalforsamling d. 29/5-2021