×
SKIVE - DANSK POLITIHUNDEFORENING
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEKalender
Logo

Vedtægter

Vedtægter for Skive PH

 

VEDTÆGTER FOR DANSK POLITIHUNDEFORENING SKIVE AFDELING

 

§ 1

Foreningens navn er:
Dansk Politihundeforening Skive afdeling.
Stiftet den 21. marts 2013.
Foreningen er hjemmehørende i Skive Kommune.

 

§ 2

Foreningens formål er:

– At skabe interesse for opdræt og dressur af politihunde og deres praktiske anvendelse indenfor politiets arbejde og blandt civile medlemmer.

– At lade foretage kåringer af civile politihunde og føre en politihundestambog efter nærmere af hovedbestyrelsen fastsatte regler.

– At lade afholde konkurrencer der bygger på praktisk politihundearbejde.

– At søge samarbejde om konkurrencer og politihundearbejde med lignende foreninger i ind- og udland.

–  At skabe mulighed for, at medlemmerne kan træne deres hund på dertil egnede pladser.

– At støtte politihundeførernes faglige interesser evt. i samråd med politiets organisationer.

– At styrke folkeoplysningen gennem et forpligtende fællesskab samt medlemmernes lyst og evne til at udbrede kendskabet til ansvarligt hundearbejde samt ejerskab.

 

§ 3

Medlemskab:

Ethvert medlem, såvel aktiv som passiv, skal være landsforeningsmedlem i Dansk Politihundeforening og betale det til enhver tid gældende kontingent til landsforeningen jfr. landsforeningsvedtægternes § 3 og § 10.

Som medlemmer kan optages personer, der må anses for at medvirke til fremme af foreningens arbejde i henhold til § 2.

Anmodning om medlemskab skal videresendes til hovedbestyrelsen for Dansk Politihundeforening eventuelt med en udtalelse, samt ledsaget af gældende kontingent.

Et nyt medlem er først stemmeberettiget 2 måneder efter fremsendelse af anmodning om medlemskab til hovedbestyrelsen.

Medlemskabet er betinget af, at der på forlangende fremlægges en straffeattest for lokalafdelingen.

Optagelse kan nægtes, såfremt et af de i § 5 nævnte forhold foreligger. I så fald tilbagebetales kontingentet.

Foreningen opdeles i 2 sektioner:

Sektion 1, for politihundeførere der har en af Rigspolitiet udstedt træningstilladelse samt tidligere politihundeførere, såfremt pågældende ikke deltager med hund i officielle konkurrencer.

Sektion 2, for civile hundeførere, herunder civile hundeførere fra politiet.

Personer, der ønsker at støtte foreningen, kan optages som passive medlemmer. De modtager foreningens medlemsblad, men er ikke berettiget til at deltage i nogen form for aktivitet, forenings- eller hundearbejde, hverken som bestyrelsesmedlem, hundefører eller dommer og har ikke stemmeret i foreningens anliggender.

Medlemmer fra andre lokalafdelinger, som ønsker at deltage i foreningens aktiviteter, kan optages som lokalforeningsmedlemmer.

Lokalforeningsmedlemmer har ikke stemmeret i foreningens anliggender.

Bestyrelsen kan til generalforsamling indstille medlemmer, der har vist politihundesagen særlig interesse, til udnævnelse som lokale æresmedlemmer. Udnævnelsen kræver enstemmig generalforsamlingsbeslutning. Æresmedlemmer må være aktive og er kontingentfrie til lokalafdelingen, som betaler æresmedlemmets kontingent til hovedforeningen.

Kontingentfrie medlemmer, der på grund af deres virke eller status, i foreningen får betalt deres kontingent af foreningen, sidestilles med betalende medlemmer.

Alle medlemmer får tilsendt et medlemsblad udgivet af Dansk Politihundeforening.

Nye medlemmer samt medlemmer med bopælsforandring kan efter ønske tilsluttes en lokalforening inden for området.

Øvrig overflytning til anden lokalafdeling kan kun ske ved årsskifte, såfremt der foreligger godkendelse fra de berørte foreninger. I tilfælde af uenighed sendes sagen til områdelederen for mægling, jfr. landsforeningsvedtægternes § 3.

 

§ 4

Udmeldelse:

Udmeldelse skal ske skriftligt senest 3 måneder før regnskabets afslutning til lokalafdelingen, der videresender udmeldelsen til hovedkassereren jfr. landsforeningsvedtægternes § 3.

 

§ 5

Eksklusion:

Medlemmer, der forsætligt modarbejder foreningens formål eller før/efter sin optagelse har gjort sig skyldig i moralsk forkasteligt forhold eller handlemåde, eller i et sådant forhold, at dennes forbliven i foreningen kan nedsætte dens medlemmer i det almindelige omdømme, kan idømmes karantæne eller eksklusion af hovedbestyrelsen.

Eksklusionen kan af det pågældende medlem indankes for repræsentantskabet, hvis afgørelse er endelig.

Medlemmer, som under foreningsarbejde, konkurrence, træning m.v. i øvrigt opfører sig på utilbørlig måde til skade for foreningens trivsel og/eller til gene for de øvrige medlemmer, kan af lokalafdelingen udelukkes fra alle foreningens arrangementer i indtil 6 måneder. Denne afgørelse kan af det pågældende medlem indankes for hovedbestyrelsen.

 

§ 6

Kontingent:

Kontingent, som indeholder gældende kontingent til landsforeningen, fastsættes hvert år af generalforsamlingen både for aktive- passive- og lokalforeningsmedlemmer. Det på generalforsamlingen fastsatte kontingent er gældende fra det efterfølgende kalenderår.

Ved evt. forhøjelse af kontingentet til landsforeningen, vil denne forhøjelse automatisk forhøje medlemskontingentet i lokalforeningen med et tilsvarende beløb ved følgende kontingentopkrævning.

Det årlige kontingent opkræves af kasseren ved udsendelse af betalings anmodning i starten af januar til betaling inden 1. feburar.

Kontingentrestance ud over 2 måneder til lokalforeningen medfører fortabelse af medlemsret jfr. landsforeningens vedtægter § 10.

Slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningens midler.

Genoptagelse i foreningen af slettede medlemmer, som følge af kontingentrestance, kan kun finde sted mod betaling af restancen, som dog maximalt kan udgøre 1 års kontingent og den genindmeldte betragtes da som nyt medlem.

Bestyrelsen kan bestemme at instruktører og hjælpere, kan få deres kontingent til foreningen samt hovedforeningen, helt eller delvist betalt af foreningen. Beslutning om betaling af kontingent skal drøftes hvert år, og bør kun være gældende når det anses som nødvendigt.

 

§ 7

Regnskab:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Det reviderede regnskab forelægges hver år ved den ordinære generalforsamling.

Revisoren kan til enhver tid efterse kassebeholdningen og foreningens regnskabsbøger.

Revisoren skal mindst 1 gang årligt revidere regnskabet, dog senest før afvikling af ordinær generalforsamling.

Foreningens medlemmer inkl. bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen.

 

§ 8

Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt senest i marts måned.

Bestyrelsen indkalder medlemmerne skriftligt med mindst 4 ugers varsel, evt. gennem foreningsbladet.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning om foreningens arbejde.
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse (ved godkendelse meddeles decharge/ansvarsfritagelse)
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg:
  1. Uddeling af pokaler.
  2. Eventuelt.

 

Formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.

Ekstra ordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes såfremt 2/5 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til formanden, med angivelse af de spørgsmål der ønskes behandlet.

Andre spørgsmål kan ikke behandles på den ekstraordinære generalforsamling, der indkaldes senest 4 uger efter begæringens modtagelse og med mindst 2 ugers varsel.

Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt stemmeflertal bortset fra de paragraffer der omhandler ”vedtægtsændringer”, hvortil der kræves flertal på 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmer, samt ”ophævelse af foreningen”, hvortil der kræves 3/4 af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmer.

Skriftlig afstemning finder sted, når mindst 1 aktivt medlem fremsætter ønske herom.

Hvert aktivt medlem kan møde med fuldmagt for yderligere et aktivt medlem.

 

§ 9

Foreningens bestyrelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, deraf 1 formand, 1 kasserer, 1 sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling og afgår med skiftevis 2 medlemmer de lige år og 3 medlemmer de ulige år.

Øvrige bestyrelsesposter fordeles ved konstitution i bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede på indkaldt bestyrelsesmøde.

Der føres en forhandlingsprotokol over alt hvad der forhandles om på generalforsamlingen og bestyrelsesmøder. Forhandlingsprotokollen kan forlanges oplæst på generalforsamlingen.

Bestyrelsen er ulønnet.

Kassereren er alene ansvarlig for foreningens økonomi.

Bestyrelsen alene har fuldmagt og ret til, at tegne på foreningens vegne og fører alle forhandlinger foreningen vedrørende.

Køb og salg af fast ejendom, herunder arealer kan først effektueres efter fremlæggelse og vedtagelse på en generalforsamling.

 

§ 10

Lovændringer:

Lovændringer skal vedtages på generalforsamlingen med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmer for at have gyldighed.

Opnås der ikke mindst 2/3 stemmeflertal for det stillede ændringsforslag bortfalder dette.

Lovændringer skal godkendes af hovedbestyrelsen i Dansk Politihundeforening.

Lovændringer og kontingent til landsforeningen vedtaget på Dansk Politihundeforenings repræsentantskabsmøde er gældende, uden først at være vedtaget på en lokalforeningsgeneralforsamling.

 

§ 11

Foreningens ophævelse:

Forslag til ophævelse af foreningen skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen til en generalforsamling.

Bestemmelse om ophævelse af foreningen kan kun træffes når mindst 3/4 af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmer for en ophævelse.

Ophæves Skive afdelingen, inden udgangen af 2018, skal eventuelle midler videreformidles til Dansk Politihundeforening Mors afdelingen. Fra 2019 videreformidles eventuelle midler til Dansk Politihundeforening Område 2, som herefter skal fordele til alle områdets afdelinger.

 

 

Godkendt på generalforsamling den 21. marts 2013