×
SILKEBORG AFDELING
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
DM Vindere fra SilkeborgFor medlemmerINTERN
Logo

Lokale vedtægter

VEDTÆGTER

LOVE for DANSK POLITIHUNDEFORENING Silkeborg afdelingen.
Stiftet 19 – 10 - 1979

§1
Foreningens forma?l:
At samle politihundeførere og andre i hundesagen interesserede i Silkeborg, til fremme af hundens anvendelse i politiets tjeneste samt udbrede kendskab til dressur.

§2
Der afholdes dressurprøver efter et program, udarbejdet af bestyrelsen. Dressurkurser kan afsluttes med konkurrencer efter de af Dansk Politihundeforening til enhver tid fastsatte konkurrenceregler.
Desuden kan der afholdes dressurkurser for ikke-medlemmer, hvis der er fornøden tilslutning. Sådanne kurser kan, hvis det ønskes, afsluttes med en bedømmelsesprøve.

§3
Som medlem kan optages:

Aktive:
Politihundeførere, som arbejder eller har arbejdet aktivt med dressur af hunde. Civile hundeførere, som arbejder eller har arbejdet aktivt med dressur af hunde.

Passive:
Politi- og civile hundeførere, som ønsker sig overført som passive medlemmer.
Polititjenestemænd og civile, der er interesseret i politihundesagen, kan optages som passive medlemmer. Æresmedlemmer:
Foreningen kan til Dansk Politihundeforeningen indstille medlemmer, som har vist Politihundesagen særlig stor interesse til udnævnelse som æresmedlemmer.
Dansk Politihundeforenings bestyrelse har den endelige afgørelse.

§4 Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
Alle valg gælder for 2 år, og foretages på den årlige ordinære generalforsamling i februar, således at formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i de lige år og kasseren og ét bestyrelsesmedlem vælges i de ulige år. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med næstformand og sekretær.
Hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Dressurleder, instruktør, midlertidige og permanente udvalg udpeges af bestyrelsen.
Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt når mindst 3 medlemmer er til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formanden kan, hvis han er forhindret, bemyndige et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer til at lede mødet.

§5 Kontingent:

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Rettidig indbetaling er den sidste bankdag i december for det efterfølgende medlemsår. Kontingentrestancer udover 2 måneder medfører fortabelse af medlemsretten jf. Hovedforeningens vedtægter. Er restanceindbetaling modtaget på klubbens konto senest sidste bankdag i februar, bibeholdes medlemskabet. Æresmedlemmer er kontingensfritaget.

§6 Eksklusion:

Et medlem, som forsætlig modarbejder foreningens formål eller før eller efter sin optagelse har gjort sig skyldig i moralsk forkastelig forhold eller handlemåde, eller i et sådant forhold, at hans forbliven i foreningen kan nedsætte den eller dens medlemmer i almindeligt omdømme, kan af lokalbestyrelsen indstilles til eksklusion af hovedbestyrelsen.
Eksklusionen kan af den pågældende indankes for repræsentantskabet, hvis afgørelsen er endelig. Slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen.
Udmeldelse sker ved henvendelse til formanden eller kassereren.
Medlemmer, som under foreningsarbejde, konkurrence, træning m.v. i øvrigt opfører sig på utilbørlig måde til skade for foreningens trivsel og/eller til gene for de øvrige medlemmer, kan af lokalforeningen udelukkes fra alle foreningens arrangementer i indtil et 1⁄2 år.
Denne afgørelse kan af det pågældende medlem indankes for hovedbestyrelsen.

§7
Regnskabsåret er kalenderåret. Kassereren opkræver kontingentet til betaling senest den 31. januar.

Kassereren foretager indbetaling til Dansk Politihundeforening til de af denne fastsatte terminer.
Det pa?hviler kassereren at indsætte de beløb, som ikke er nødvendige til løbende udgifter i bank eller sparekasse.

§8
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Den indkaldes med mindst 4

ugers varsel og skal indeholde følgende punkter.

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. (ved godkendelse meddelesdecharge.)
  5. Fastlæggelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt.

Kun aktive medlemmer, der forud for generalforsamlingen har indbetalt kontingent for indeværende år, har stemmeret på generalforsamlingen.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afdelingsformanden i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse. Det er muligt for et medlem, der ikke selv kan være til stede på generalforsamlingen at udstede en skriftlig fuldmagt til et andet medlem, som herved har 2 stemmer til rådighed. Dog må hvert medlem kun medbringe en fuldmagt. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 40 % af foreningens aktive medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel. Alle beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed, og afstemning sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal dog foretages, når mindst 1 aktiv medlem fremsætter ønske derom. Til lovændringer kræves to tredjedele af de afgivne stemmer. Til ophævelse af foreningen kræves to tredjedele af de afgivne stemmer. Vedtages ophævelse, skal der indkaldes til ny generalforsamling til vedtagelse om fordeling af foreningens midler.

Generalforsamlingen gennemføres normalt ved fysisk fremmøde. Hvis gennemførelse af generalforsamling med fysisk fremmøde ikke er mulig (eksempelvis grundet forsamlingsforbud ved pandemi), kan generalforsamlingen gennemføres virtuelt. Dette under forudsætning af at medlemmerne gives mulighed for at komme til orde og stille spørgsmål, ligesom der kan gennemføres hemmelig afstemning.

§9

Bestyrelsen er ulønnet.
Dressurledere og instruktører er ulønnet, men bestyrelsen kan uddele gratiale, gaver eller pa? anden ma?de honorere deres indsats for foreningen.
Medlemmer som rejser i forenings anliggende kan få fri rejse samt diæter, som fastsættes af bestyrelsen.

Nærværende er tiltrådt på generalforsamling den 15. juni 2021 og trådt i kraft 3. marts 2022.