×
DANSK POLITIHUNDEFORENING NYKØBING F AFD
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDELydigheds holdAktivitetsplanBestyrelsen

Vedtægter

§1

Foreningens navn

Foreningens navn ”Dansk politihundeforening Nykøbing F . Afdeling” stiftet den 18. august 1930.

§2
Foreningens formål

Foreningens formål er:
At skabe interesse for idræt og dressur af politihunde og deres praktiske anvendelse inden for politiets
arbejde og blandt civile medlemmer, samt vejlede medlemmer med hensyn til køb og salg af hunde.
At lade afholde konkurrencer i henhold til det til enhver tid gældende konkurrenceprogram.

§3
Medlemskab

Som medlemmer kan optages interesserede, der efter undersøgelse af tidligere vandel kan godtages af
hovedbestyrelsen for ”Dansk politihundeforening”.
Optagelse sker som aktive eller passive medlemmer.
Bestyrelsen kan til generalforsamlingen indstille medlemmer, der har vist politihundesagen særlig interesse,
til udnævnelse som lokale æresmedlemmer.
Alle medlemmer får gratis tilsendt bladet ”politihunden”.
Medlemmer der rejser i foreningens anliggender, oppebærer fri rejse og passende diæter.

§4
Kontingent

Det årlige lokalkontingent, for aktive og passive medlemmer, fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet betales forud og opkræves af kassereren ved regnskabsårets begyndelse.
Medlemmer der ikke har betalt det afkrævende kontingent inden udgangen af 4. uge i januar, slettes af
foreningen.
Medlemskabet kan generhverves, ved betaling af restancen samt et gebyr inden 1. marts.

§5
Eksklusion

Medlemmer der forsætligt modarbejder foreningens formål, eller før/efter sin optagelse har gjort sig
skyldig i moralsk forkastelig forhold eller handlemåde, eller i et sådan forhold, at vedkommendes forbliven
i foreningen kan nedsætte dens medlemmer i det almindelige omdømme, kan idømmes karantæne eller
eksklusion af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre eksklusionen tidsbestemt.
Eksklusion kan af det pågældende medlem indankes for repræsentantskabet, hvis afgørelse er endelig.
Medlemmer som under foreningsarbejde, konkurrence, træning m.v. i øvrigt opfører sig på utilbørlig måde, til
skade for foreningens trivsel og/eller til gene for de øvrige medlemmer, kan af lokalafdelingen udelukkes fra
alle foreningens arrangementer i indtil ½ år. Denne afgørelse kan af det pågældende medlem indankes for
hovedbestyrelsen.

§6
Generalforsamling

Generalforsamlingen som er højeste myndighed i alle foreningens anliggender, indkaldes med 4 ugers
varsel, evt. gennem medlemsbladet, dagsbladet eller pr. brev.
Dagsorden og regnskabet bliver offentliggjort i klubhuset senest 2 uger før generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling, der vælges bestyrelse, 2 revisorer samt suppleanter, afholdes hvert år i februar
måned.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til afdelingsformanden senest 3 uger
før generalforsamlingen afholdes.
Generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger årsberetning om foreningens arbejde.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.
5. Valg.
6. Evt.

Alle beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal undtagen ved vedtægtsændringer, hvor flertallet skal være
på ¾ af de fremmødte.
Ethvert aktivt medlem har ret til at deltage i forhandlingerne og afgive sin stemme.
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, med angivelse af de aktuelle punkter, og skal
gøre det såfremt 2/5 af afdelingens medlemmer begærer det.
Til ekstraordinær generalforsamling indkaldes ligeledes med 4 ugers varsel.

§7
Økonomi

Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningens indgåede forpligtigelser,
hvor foreningen alene hæfter ved dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser overfor foreningen udover startpenge og
kontingentforpligtelser.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
Foreningens kasserer hæfter alene for foreningens penge (ved godkendelse af regnskabet ved
generalforsamlingen meddeles decharge/ansvarsfritagelse).

§8
Tegningsregler og hæftelse.

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller kassereren og mindst et yderligere
bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved pantsætning af fast ejendom tegnes
foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser der påhviler
foreningen.

§9
Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, deraf 1 formand, 1 kasserer og 1 sekretær.
Alle valg gælder for en periode på 2 år.
Formanden vælges særskilt af generalforsamlingen.
Øvrige bestyrelsesposter fordeles ved konstitution.
Formanden afgår de lige år, næstformanden og kassereren afgår de ulige år

Øvrige medlemmer afgår på henholdsvis lige og ulige år.
Hvilke bestyrelsesmedlemmer der skal afgå første ulige år afgøres af bestyrelsen.

§ 10
Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet der føres i en let og overskuelig form, skal afsluttes og revideres ved hvert års afslutning og
fremlægges på den ordinære generalforsamling.

§ 11
Aktiviteter for medlemmer

Alle aktive medlemmer har mulighed for gratis deltagelse i foreningens lydighedshold.
Generelt vil der være gratis adgang til foreningens dressurmidler.
Ved deltagelse i konkurrencer skal der betales et nærmere fastsat startgebyr.

§ 12
Aktivitetsplan

På den ordinære generalforsamling fremsætter bestyrelsen plan for den kommende sæson.

§ 13
Ophævelse

Bestemmelse om afdelingens ophævelse kan træffes på en ekstraordinær generalforsamling, efter
spørgsmålet har været rejst på en ordinær generalforsamling.
Stemmeflertallet for ophævelse skal mindst være ¾ af de fremmødte.
Ophæves foreningen, besluttes på den ekstraordinære generalforsamling, hvorledes afdelingens eventuelle
midler skal anvendes.
Midlerne hensættes i en periode på max. 2år, med henblik på evt. genåbning af foreningen, hvorefter de
bliver overgivet til et almennyttigt formål.

§ 14
Vedtægter

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 18. august 1930 og senest ved ændring på
den ordinære generalforsamling den 12. februar 2005.