×
DANSK POLITIHUNDEFORENING NYKØBING F AFD
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDELydigheds holdAktivitetsplanBestyrelsen

Vedtægter                                                                                                              

§ 1.
Foreningens navn.

Foreningens navn er ”Dansk Politihundeforening Nykøbing F. Afdeling” stiftet den 18. august 1930.

§ 2.
Foreningens formål.

Stk. 1. Foreningens formål er:

  1. At skabe interesse for idræt og dressur af hunde, herunder deres praktiske anvendelse inden for politiets arbejde og blandt civile medlemmer.
  2. At vejlede medlemmer med hensyn til køb og salg af hunde.


Stk. 2.
At afholde konkurrencer i henhold til det, af Dansk Politihundeforening, til enhver tid gældende konkurrenceprogram.

§ 3.
Medlemskab.

Stk. 1.
Som medlemmer kan optages interesserede, der efter undersøgelse af tidligere vandel kan godtages af hovedbestyrelsen for ”Dansk politihundeforening”.
Optagelse sker som aktive eller passive medlemmer.

Stk. 2.
Bestyrelsen kan til generalforsamlingen indstille medlemmer, der har vist politihundesagen særlig interesse til udnævnelse som lokale æresmedlemmer.

Stk. 3.
Alle medlemmer får gratis tilsendt medlemsbladet ”Politihunden”.


Stk. 4.
Medlemmer der rejser i foreningens anliggender, kan oppebærer rejsegodtgørelse og diæter.

§ 4.
Kontingent.

Stk. 1.
Det årlige kontingent, for aktive og passive medlemmer, fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Stk. 2.
Kontingentet betales forud og opkræves af kassereren ved regnskabsårets begyndelse.
Medlemmer der ikke har betalt det afkrævede kontingent inden udgangen af januar, slettes af foreningen.
Medlemskabet kan generhverves, ved betaling af restancen samt et af bestyrelsen fastsat gebyr inden 1. marts.

§ 5.
Eksklusion.

Stk. 1.
Medlemmer der forsætligt modarbejder foreningens formål, eller før/efter sin optagelse har gjort sig skyldig i moralsk forkasteligt forhold eller handlemåde, eller i et sådant forhold, at vedkommendes forbliven i foreningen kan nedsætte dens medlemmer i det almindelige omdømme, kan idømmes karantæne eller eksklusion af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre eksklusionen tidsbestemt.
Eksklusion kan af det pågældende medlem indankes for Dansk Politihundeforenings repræsentantskab, hvis afgørelse er endelig.

Stk. 2.
Medlemmer som under foreningsarbejde, konkurrence, træning m.v. i øvrigt opfører sig på utilbørlig måde, til skade for foreningens trivsel og/eller til gene for de øvrige medlemmer, kan af lokalforeningens bestyrelse udelukkes for alle foreningens arrangementer i indtil ½ år. Denne afgørelse kan af det pågældende medlem indankes for Dansk Politihundeforenings hovedbestyrelse.


§ 6.
Generalforsamling.

Stk. 1.
Generalforsamlingen som er højeste myndighed i alle foreningens anliggender, indkaldes med 4 ugers varsel, evt. gennem medlemsbladet, dagbladet eller pr. brev.
Dagsorden og regnskabet bliver offentliggjort i klubhuset senest 2 uger før generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling, hvor der foretages valg til bestyrelse, vælges 2 bilagskontrollanter samt suppleanter for disse, afholdes hvert år i februar måned.

Stk. 2.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til afdelingsformanden senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 3.
På såvel den ordinære som på ekstraordinære generalforsamlinger kan der ikke mødes med fuldmagt.

Stk. 4.
Generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1: Valg af dirigent.
2: Formanden aflægger årsberetning om foreningens arbejde.
3: Kassereren fremlægger det kontrollerede regnskab til godkendelse.
4: Valg
5: Indkomne forslag
7: Evt.

Stk. 5.
Alle beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal undtagen vedtægtsændringer, hvor flertallet skal være på ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Ethvert aktivt medlem har ret til at deltage i forhandlingerne og afgive sin stemme.

Stk. 6.
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, med angivelse af de aktuelle punkter, og skal gøre det såfremt 2/5 af afdelingens medlemmer skriftligt begærer det.

Stk. 7.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 4 ugers varsel.


§ 7:
Tegningsregler, økonomi og hæftelse.

Stk. 1.
Foreningen hæfter alene ved dens respektive formue.

Stk. 2.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og ved pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 3.
Foreningens kasserer hæfter alene for foreningens kontante formue(Ved godkendelse af regnskabet ved generalforsamlingen meddeles decharge/ansvarsfritagelse).

Stk. 4.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig eller solidarisk hæftelse for de økonomiske forpligtigelser der påhviler foreningen.

Stk. 5.
Foreningens medlemmer han ingen økonomiske forpligtigelser overfor foreningen udover startpenge og kontingentforpligtigelser.

Stk. 6.
Bestyrelsen afholder, uden yderligere bemyndigelse, udgifter til foreningens ordinære drift.

§ 8:
Bestyrelsen.

Stk. 1.
Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, heraf 1 formand, 1 kasserer og 1 sekretær. Alle valg gælder for en periode på 2 år.
Formand, næstformand og kasserer vælges særskilt på generalforsamlingen.
Øvrige bestyrelsesposter fordeles ved konstitution.

Stk. 2.
Formanden afgår de lige år, næstformanden og kassereren afgår de ulige år.
Øvrige medlemmer afgår henholdsvis lige og ulige år.
Ved flere samtidige nyvalg til bestyrelsen bestemmer denne selv, hvilke af de nyvalgte medlemmer der afgår efter 1 år og hvilke, der afgår efter 2 år.

Stk. 3.
Ved afgang i utide af henholdsvis Formand, Næstformand eller Kasserer fortsætter den resterende del af bestyrelsen ved konstitution til næste ordinære generalforsamling.

Stk. 4.
Hvis 2 fra gruppen af Formand, Næstformand eller Kasserer går samtidigt eller, hvis bestyrelsen af anden årsag kommer under det i stk. 1 nævnte antal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på nyvalg.

§ 9:
Regnskab.

Stk. 1.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2.
Regnskabet, der føres i en let og overskuelig form, skal afsluttes og bilagskontrolleres ved hvert års afslutning og fremlægges på den ordinære generalforsamling.


§ 10:
Aktiviteter for medlemmer.

Stk. 1.
Alle aktive medlemmer har mulighed for gratis deltagelse i foreningens lydighedshold.

Stk. 2.
Foreningens medlemmer har, efter de af bestyrelsen opstillede regler, gratis adgang til foreningens dressurmidler.

Stk. 3.
Ved deltagelse i konkurrencer betales et af Hovedforeningen, området og Lokalforeningen fastsat startgebyr.


§ 11:
Aktivitetsplan.

Stk. 1.
På den ordinære generalforsamling fremsætter bestyrelsen plan for den kommende sæson.§ 12:
Ophævelse.

Stk. 1.
Bestemmelse om afdelingens ophævelse kan træffes på en ekstraordinær generalforsamling, efter spørgsmålet har været rejst på en ordinær generalforsamling.
Stemmeflertallet for ophævelser skal være mindst ¾ af de fremmødte.


Stk. 2.
Ophæves foreningen, besluttes på den ekstraordinære generalforsamling, hvorledes afdelingens eventuelle midler skal anvendes.


Stk. 3.
Midlerne hensættes i en periode på max. 2 år, med henblik på genåbning af foreningen, hvorefter de bliver overgivet til det eller de efter stk. 2’s vedtagne formål.


§ 13:
Vedtægter.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 18. august 1930 og senest ved ændring på den ordinære generalforsamling den 6. februar 2016