×
DRONNINGLUND
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDE

Vedtægter for PH. Dronninglund - ”Dansk Politihundeforening”
§1
Foreningens navn er PH Dronninglund ”Dansk Politihundeforening”. Foreningens hjemsted er Dronninglund Kommune. Dens formål er at samle hundeinteresserede, såvel i politiets tjeneste som civile personer, i en forening til fremme af hundens anvendelse i det praktiske politihundearbejde, og udbrede kendskab til opdræt og dressur af politihunde, samt at afholde træningsøvelser for alle foreningens medlemmer på dertil egnede arealer.

§2
Som aktive medlemmer kan optages personer, politi, civile, arrestpersonale og militære, såfremt de fremmøder med en hund af race, der henregnes som brugbar i politiets tjeneste.
Som passive medlemmer kan optages personer, der ønsker at støtte foreningen. De modtager foreningens medlemsblad, men er ikke berettiget til at deltage i nogen form for aktivt forenings- eller hundearbejde, hverken som bestyrelsesmedlem, hundefører eller dommer, og har ikke stemmeret i foreningens anliggender.
Medlemskabet er betinget af, at der på forlangende fremlægges en straffeattest.
Enhver optagelse af medlemmer skal godkendes af bestyrelsen.

§3
Kontingentet for såvel aktive som passive medlemmer fastsættes på den årlige generalforsamling, og opkræves efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.
Såfremt et medlem har kontingentrestance med mere end to måneder ophører medlemskabet af foreningen. Fornyet medlemskab kan først finde sted, når restancen er betalt og kun efter bestyrelsens godkendelse.

§4
Bestyrelsen, der inklusive formand består af fem medlemmer, vælges for to år af gangen. Valg finder sted på den årlige generalforsamling. Der afgår henholdsvis tre og to bestyrelsesmedlemmer hvert andet år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og et bestyrelsesmedlem.
Formanden vælges særskilt de lige år af generalforsamlingen.
To bestyrelsesmedlemmer vælges de lige år af generalforsamlingen.
Kassereren vælges særskilt de ulige år af generalforsamlingen.
Et bestyrelsesmedlem vælges de ulige år af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger endvidere en revisor for et år.
Der vælges en suppleant til bestyrelsen for et år af gangen.
Der vælges en revisorsuppleant for et år af gangen.
For samtlige poster gælder det, at genvalg kan finde sted.

§5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når tre af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§6
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form, og afsluttes og revideres ved års afslutning, og fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

§7
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender, og er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer. Bestyrelsen indvarsler til den ordinære generalforsamling med fire ugers varsel, inden hvert års 1. Marts. Mødestedet fastsættes af bestyrelsen.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse, i skriftlig form, og underskrevet af den/de medlemmer der fremsætter forslaget. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal.
Et hvert fremmødt medlem, som inden generalforsamlingens afholdelse har betalt kontingent for det pågældende år, har ret til at deltage i forhandlingerne og afgive sin stemme. Passive medlemmer har ingen stemmeret.
Bestyrelsen kan efter eget skøn og med kort varsel, indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt der findes anledning herfor. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt minimum 40% af de aktive medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen.

§8
Medlemmer som under foreningsarbejde, konkurrence, træning mv. og/eller i øvrigt opfører sig på utilbørlig måde, til skade for foreningens trivsel og omdømme, eller er til gene for øvrige medlemmer, kan af lokalafdelingen udelukkes fra alle foreningens arrangementer i indtil ½ år.
Denne afgørelse kan af det pågældende medlem indankes til hovedbestyrelsen.

§9
Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

§10
Foreningens midler og eventuelle ejendom administreres i det daglige af bestyrelsen, under ansvar over for foreningens medlemmer.

§11
Bestemmelse om foreningens ophævelse kan kun træffes, når mindst halvdelen af de aktive medlemmer er til stede, og såfremt 75% af de fremmødte stemmer herfor.
Ved eventuel ophævelse af foreningen, skal hele foreningens formue overgå til Område 1, så det bliver brugt i PH regi.

§12
Til dækning af diverse udgifter ved bestyrelsesarbejdet, skal bestyrelsesmedlemmer ikke betale fuldt kontingent i den periode de sidder i bestyrelsen. Beløbet fastsættes på generalforsamlingen.

§13
Medlemmer kan leje foreningens faciliteter til egne formål, såfremt disse ikke strider mod PH’s interesser.
Lejen fastsættes på generalforsamlingen.
Faciliteterne lejes for et døgn, og skal efterfølgende afleveres rengjort og opryddet. Bestyrelsen giver tilladelsen. Nøglen hentes hos formanden, og afleveres igen til denne.

§14
I PH Dronninglund kan der også optages medlemmer, som har hunde uden stambog. Hunden skal være racelignende, og af en type der kan sidestilles med en anerkendt tjenestehund.
De kan deltage på lige fod med øvrige medlemmer til lokalkonkurrencer i foreningen, og de skal rykke op efter det grønne konkurrenceprogram. De bliver meldt ind i hovedforeningen på samme vilkår som andre medlemmer af Dansk Politihundeforening.