×
BROVST
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBestyrelseVedtægterTræning
MedlemmerGalleri
Vedtægter for:
DANSK POLITIHUNDEFORENING
BROVST AFDELING
§ 1.

Foreningens navn er Dansk Politihundeforening, Brovst afdeling. Foreningen er stiftet d. 3. April 1968. Dens hjemsted er Flegumvej 26A, Skovsgaard, 9460 Brovst. Foreningens værneting er Hjørring retskreds.
§ 2.

Dens formål er, at samle hundeinteresserede såvel i Politiets tjeneste som civile personer, i en forening til fremme af hundens anvendelse i det praktiske politihundearbejde, og udbrede kendskab til opdræt og dressur af politihunde, samt at afholde træning for alle foreningens aktive medlemmer, på dertil egnede arealer.
§ 3.
Som aktive medlemmer kan optages politiets tjenestehundefører, og civile personer. Som passive medlemmer kan optages personer, der ønsker at støtte foreningen. Optagelse af medlemmer sker ifølge Dansk Politihundeforenings direktiver for medlemskab. jfr. Dansk Politihundeforening §3. Medlemmerne vil blive inddelt i henholdsvis sektion I og sektion II, i henhold til Dansk Politihundeforenings love. Æresmedlemmer er at betragte som aktive medlemmer.
§ 4.

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling,og er gældende for det efterfølgende år. Kontingentet erlægges samlet og portofrit til kassereren inden den ordinære generalforsamling. Kontingentrestance ud over 2 måneder medfører tab af medlemsretten. Bestyrelsen kan foreslå kontingentstigning for indeværende år, dog skal medlemmerne inden 1. januar orienteres om størrelsen heraf. Vedtages dette på den ordinære generalforsamling, skal restbeløbet indbetales senest 3 måneder efter generalforsamlingen.
§ 5.

Bestyrelsen består af 5 aktive medlemmer.
Bestyrelsen vælges på foreningens ordinære generalforsamling, og valgene gælder for en periode af 2 år.
Formanden afgår de lige år, kasserer og sekretær de ulige år. De 2 andre medlemmer afgår i en sådan turnus, at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Formand, kasserer og sekretær vælges direkte.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
Generalforsamlingen vælger endvidere en suppleant til bestyrelsen for 1 år, samt en revisor for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted
.

§ 6.

Foreningens regnskabsår er finansåret. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form, og afsluttes og revideres ved hvert års afslutning, og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Foreningens likvide midler opbevares i et pengeinstitut, og den kontante beholdning må ikke overstige kr. 1000,00. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. Foreningens midler og evt. ejendom administreres i det daglige af formanden og/eller kassereren, under ansvar overfor foreningens medlemmer. Ved ophævelse af DANSK POLITIHUNDEFORENING, Brovst afdeling, overdrages alle foreningens midler til DANSK POLITIHUNDEFORENING.  

§ 7.

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender, og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. Bestyrelsen indvarsler til ordinær generalforsamling med 4 ugers varsel inden hvert års 1. april (fortrinsvis den 1. tirsdag i februar). Mødestedet er efter bestyrelsens bestemmelse. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Alle beslutninger tages ved simpel flertal. Enhver mødende medlem har ret til at deltage i forhandlingerne, og afgive sin stemme, dog har passive medlemmer ikke stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Såfremt bestyrelsen finder anledning dertil, kan der med kort varsel afholdes ekstraordinær generalforsamling, og der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis 40% af de aktive medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen.

§ 8.

Samtlige aktive medlemmer af foreningen har adgang til foreningens konkurrencer, mod forevisning af sidste kvittering for indbetalt kontingent.
§ 9.

Foreningen skal være medlem af DANSK POLITIHUNDEFORENING. og følge de direktiver der kommer derfra. Bestemmelse om foreningens ophævelse kan kun træffes på en generalforsamling, når mindst halvdelen af de aktive medlemmer er tilstede, og 2/3 af de fremmødte stemmer for.
§ 10.

Foreningens medlemmer er forpligtet til at tegne udvidet hundeansvarsforsikring.
§ 11.

Forslag til vedtægtsændringer jfr. § 7 
************************

Ovenstående vedtægter er godkendt på generalforsamlingen  d. 28. jan. 2014.