×
MIDDELFART
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDE
Logo
 

Vedtægter MPH            2024

Vedtaget på den ordinære generalforsamling, lørdag den 23. januar 1982 og senere i 1982 godkendt af DANSK POLITIHUNDEFORENING.

 

LOVE FOR DANSK POLITIHUNDEFORENING MIDDELFART AFDELING

 

§ 1

Stk. 1. Foreningens navn er "DANSK POLITIHUNDEFORENING, MIDDELFART AFDELING".

Stk. 2. Foreningens formål er at virke som en sportsforening for tjenestehundefører i politiet samt for civile hundeejere i området.

Stk. 3. Foreningens virksomhed er

  • at foranstalte politihundekåringer,
  • at iværksatte videregående politihundedressur,
  • at deltage i og arrangere politihundekonkurrencer, indenfor rammerne af af det af DANSK POLITIHUNDEFORENING udarbejdede kårings- og konkurrenceprogram.

Stk. 4. Foreningen kan lejlighedsvis afholde kurser i lydighedsdressur, hvori også ikke medlemmer kan deltage.

Stk. 5. Foreningen kan være tilsluttet en eventuel sammenslutning af politihundeforeninger på Fyn - i dag betegnet som FYNSSAMMENSLUTNINGEN.

 

§ 2

Stk. 1. Anmodning om medlemsskab videresendes hurtigst muligt sammen med bestyrelsens indstilling til hovedbestyrelsen i DANSK POLMHUNDEFORENING ledsaget af gældende kontingent. Ved indmeldelsen betales der endvidere et af lokalbestyrelsen fastsat indmeldelsesgebyr.

Anmodning om medlemskab i Dansk Politihundeforening, Middelfart afdeling betragtes som accepteret når lokalbestyrelsen har godkendt ansøgningen, samt modtaget det af lokalbestyrelsen fastsatte kontingent.
Som er service for det nye medlem, videresender lokalbestyrelsen relevant kontingent, til hovedbestyrelsen i Dansk Politihundeforening (DP) og sikrer dermed medlemskab af DP.

Stk. 2. Det AKTIVE medlem har stemmeret og er valgbar til lokalforeningens bestyrelse. Det AKTIVE medlem betaler et årligt af lokalforeningens bestyrelse fastsat medlemskontingent.

Stk. 3. Personer, der ønsker at støtte foreningen, kan optages som PASSIVE medlemmer. Det PASSIVE medlem betaler årligt et af lokalforening bestyrelse fastsat medlemskontingent. PASSIVE medlemmer er ikke berettiget til at deltage i nogen form for aktiv forenings- eller hundearbejde, hverken som bestyrelsesmedlem, hundefører eller dommer, og har ikke stemmeret i foreningens anliggender.

Stk. 4. Medlemskontingentet for såvel AKTIVE som PASSIVE medlemmer opkræves pr. giro indbetales ved bankoverførsel eller MobilPay hvert år i januar og skal være indbetalt senest før generalforsamlingen. Kontingentrestance på 3 2 måneder medfører fortabelse af medlemsretten.

Stk. 5. Udmeldelse skal ske skriftligt senest 3 måneder før regnskabsårets afslutning til lokalforeningen, der videresender udmeldelsen til hovedkassereren i DANSK POLITIHUNDEFORENING.

Stk. 6. Alle AKTIVE medlemmer skal have tegnet en udvidet lovpligtig ansvarsforsikring for hunde. Denne forsikring tegnes af hvert enkelt medlem og betales af denne selv.

 

§ 3

Stk.1 Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og træningsleder bestyrelsesmedlem

Stk. 2. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, og afgår skiftevis med 2 de lige år og 3 de ulige år. Endvidere vælges 2 suppleanter for bestyrelsen samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for et år ad gangen.

Stk. 3. Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen. Formanden afgår de lige år og kassereren de ulige år. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Stk. 4. Genvalg kan finde sted for alles vedkommende.

 

§ 4

Stk. 1 Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Dog kan der af bestyrelsen bevilges fri rejse og diæter af foreningens midler til repræsentation i politihundeforeningens interesse.

Stk. 2. Af foreningens midler ydes der et tilskud til bestyrelsesmøderne med et beløb, der fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3. Foreningen tegnes og forpligtes ved underskrift af formand og kasserer.

 

§ 5

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet skal føres i et let overskuelig form og skal foreligge revideret inden den 12. januar, og det fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Kassereren fører en kassebog og en medlemsprotokol. Sekretæren fører en forhandlingsprotokol, træningslederen en træningsprotokol. Træner på div. Hvalpe- og lydighedshold fører deltagerliste.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Bestyrelsen opretter selv de nødvendige underudvalg, ligesom den udpeger de medlemmer, som skal have sæde i disse. Et underudvalg skal mindst bestå af 3 personer, hvoraf den ene skal være medlem af bestyrelsen.

 

§ 6

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes i den sidste del af februar måned, og der indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent.
  • Formanden aflægger beretning.
  • Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  • Indkomne forslag.
  • Valg.
  • Eventuelt.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingen.

Stk. 4. Alle valg og beslutninger på generalforsamlingen foretages ved simpel stemmeflerhed. Dog skal der ved valg foretages skriftlig afstemning, når dirigenten eller mindst 10 % af de fremmødte medlemmer forlanger det.

 

§ 7

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 20 % af foreningens medlemmer fremsætter begæring derom og samtidig til formanden fremsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 14 dage efter, at begæring derom er fremsat, og der indkaldes med mindst 4 dages varsel.

 

§ 8

Til såvel ordinær som til ekstraordinær generalforsamling indkalder bestyrelsen medlemmerne ved skriftlig meddelelse.

 

§ 9

Lovændringer kan kun vedtages på generalforsamlingen, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

 

§ 10

Valg af dommere, indkøb af præmier henvendelser til myndighederne og pressen foretages af bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af startpenge til foreningens konkurrencer.

Stk. 3. Gebyret for ikke medlemmer på dressurkurserne fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 11

Stk. 1. Medlemmer, der forsætligt modarbejder foreningens formål eller som før/efter sin optagelse har gjort sig skyldig i moralsk forkasteligt forhold eller handlemåde, eller i et sådant forhold, at hans forbliven i foreningen kan nedsætte dens medlemmer i det almindelige omdømme, skal straks indberettes til hovedbestyrelsen kan idømmes karantæne eller eksklusion af hovedbestyrelsen i DANSK POLITIHUNDEFORENING, hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre eksklusionen tidsbestemt.

Stk. 2. Eksklusion kan indankes for repræsentantskabet i DANSK POLITIHUNDEFORENING, hvis afgørelse er endelig.

Stk. 3. Medlemmer, som under foreningens arbejde, konkurrence, træning m.v. i øvrigt opfører sig på utilbørlig måde til skade for foreningens trivsel og/eller til gene for de øvrige medlemmer, kan af foreningen eller områdeledelsen udelukkes fra alle foreningens arrangementer i indtil 1/2 år. Denne afgørelse kan indankes for hovedbestyrelsen i DANSK POLITIHUNDEFORENING.

Stk. 4. Såfremt et medlem ved sin adfærd realiserer indholdet i vedtægternes § 11, stk. 1 og 3, skal foreningen underrette områdeledelsen, der indleder en undersøgelse med henblik på at afdække og beskrive hændelsesforløbet. Ved undersøgelsen af hændelsesforløbet skal der skabes et kvalitativt og legitimt grundlag at træffe en afgørelse på.

 

 

Stk. 5. ANKE.

I det tilfælde hvor der er sket afgørelse af foreningen eller områdeledelsen i 1. instans, kan afgørelsen af det pågældende medlem indankes for hovedbestyrelsen i Dansk Politihundeforening. Foreningen/områdeledelsen udarbejder og fremsender sagsfremstilling til hovedbestyrelsen i Dansk Politihundeforening med henblik på behandling af anke. Afgørelsen tillægges ikke opsættende virkning, og udelukkelse fra alle foreningens arrangementer kan således realiseres ved afgørelsen i 1. instans. Når en afgørelse er meddelt det pågældende medlem, skal der gives 14 dage til at tage stilling om anke. Såfremt medlemmet vælger at anke afgørelsen til hovedbestyrelsen, har denne 1 måned til at behandle anken.

I de tilfælde hvor der er sket afgørelse af hovedbestyrelsen i Dansk Politihundeforening 1. instans, kan afgørelsen af det pågældende medlem indankes for repræsentantskabet i Dansk Politihundeforening. Hovedbestyrelsen i Dansk Politihundeforening udarbejder og fremsender sagsfremstilling til repræsentantskabet i Dansk Politihundeforening med henblik på behandling af anke. Afgørelsen tillægges ikke opsættende virkning, og karantæne eller eksklusion kan således realiseres ved afgørelsen i 1. instans. Der vil i tilfælde af en sanktion, som medfører eksklusion, være mulighed for at fremsætte anmodning om, at afgørelsen tillægges opsættende virkning indtil en anke er afgjort af repræsentantskabet. Når en afgørelse er meddelt det pågældende medlem, skal der gives 14 dage til at tage stilling om anke. Såfremt medlemmet vælger at anke afgørelsen til repræsentantskabet i Dansk Politihundeforening, har dette 1 måned til at behandle anken.

 

 

§ 12

Slettede, ekskluderede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

 

§ 13

Stk. 1. Foreningen kan ikke opløses, så længe mindst 10 medlemmer gør fordring på dens beståen.

Stk. 2. Opløses foreningen besluttes på en generalforsamling, til hviklet almennyttigt formål hvorledes dens eventuelle midler skal anvendes.

                                                                                                             ooooOOOOoooo

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling, lørdag den 23. januar 1982 og senere i 1982 godkendt af DANSK POLITIHUNDEFORENING.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen i 1995, i 2011, i 2012, 2016 og 2024 er markeret med stort.