×
KORSØR POLITIHUNDEFORENING
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDELYDIGHEDSHOLDMEDLEMSSKABTRÆNINGPROGRAMPRØVEKÅRING / KÅRINGOM OSVEDTÆGTERBESTYRELSE
Logo

 

Dansk Politihundeforening Korsør afdeling

LOVE

§1 Foreningens navn

a. Foreningen blev stiftet den 19. marts 1945 under navnet Korsør Politihundeførerforening.

a. Foreningens navn er i dag ”Dansk Politihundeforening”, Korsør afdeling.

b. Foreningen er lokalforening under ”Dansk Politihundeforening”, og undergivet dennes til enhver tid gældende lov.

 

§2 Foreningens formål

Foreningens formål er:

a. at samle alle politihundeførere og andre i sagen interesserede personer i Korsør og omegn i en forening til fremme af hundens praktiske anvendelse inden for politiets arbejde og blandt civile medlemmer ved udbredelse af kendskab til politihundedressur.

b. At skabe muligheder for, at medlemmerne kan træne deres hunde på dertil egnede pladser,

c. At afholde kåring af civile politihunde efter de til enhver tid gældende regler, og at lade afholde konkurrencer, evt. i samarbejde med andre foreninger.

 

§3 Medlemskab

a. Ethvert medlem er automatisk medlem af Dansk Politihundeforening.

b. Som medlem kan optages enhver person, der må anses at kunne medvirke til at fremme foreningens arbejde i henhold til formålsparagraffen. Anmodning om medlemskab skal videresendes til hovedbestyrelsen for Dansk Politihundeforening ledsaget af 1 års kontingent.

 

Optagelse kan nægtes, såfremt et af de i § 5 nævnte forhold foreligger. I så fald tilbagebetales kontingent.

Nye medlemmer opnår først valgbarhed efter et halvt års medlemskab.

c. Personer, der ønsker at støtte foreningen, kan optages som passive medlemmer.

 

De modtager foreningens medlemsblad, men er ikke berettiget til at deltage i nogen form for aktiv forenings- eller hundearbejde, hverken som bestyrelsesmedlemmer, hundeførere, figuranter eller dommere, og har ikke stemmeret i foreningsanliggender.

d. Som æresmedlemmer kan optages personer, som har vist foreningen særlig interesse. Æresmedlemmer foreslås af bestyrelsen, og udnævnelsen kræver enstemmig generalforsamlingsbeslutning.

e. Alle medlemmer får tilsendt et medlemsblad, som udgives af Dansk Politihundeforening.

 

§4 Udmeldelse

a. Udmeldelse skal ske skriftlig senest 1 mdr. før regnskabsårets afslutning.

 

§5 Eksklusion

a. Medlemmer, der forsætligt modarbejder foreningens formål eller før/efter deres optagelse har gjort sig skyldig i moralsk forkasteligt forhold eller handlemåde eller i et sådant forhold, at deres forbliven i foreningen kan nedsætte dens medlemmer i det almindelige omdømme, kan af bestyrelsen indstilles til eksklusion af hovedbestyrelsen.

b. Medlemmer, som under foreningsarbejde, konkurrence, træning m.v. i øvrigt opfører sig på utilbørlig måde til skade for foreningens trivsel og/eller til gene for medlemmerne kan af lokalforeningen udelukkes fra alle foreningens arrangementer i indtil ½ år. Denne afgørelse kan af pågældende medlem indankes for hovedbestyrelsen.

 

§6 Kontingent

a. Kontingentet – som indeholder kontingent til hovedforeningen - fastsættes hvert år på generalforsamlingen, både for aktive og passive medlemmer. På generalforsamlingen oplyser kassereren om det kontingent, som skal sendes til hovedforeningen senest den 1. april.

b. Det årlige kontingent opkræves af kassereren. Indbetalingskort tilsendes medlemmerne i starten af januar til betaling inden den 25. januar samme år. Hvis et medlem ikke har betalt inden den 31. januar vil det blive slettet. Slettede medlemmer har intet krav på foreningens midler.

 

 

c. Genoptagelse i foreningen kan kun finde sted mod betaling af restancen og de dermed påløbne udgifter, og den genindmeldte betragtes da som nyt medlem.

 

§7 Regnskabet

a. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

b. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling.

c. Revisoren kan til enhver tid efterse kassebeholdningen og foreningens bøger.

§8 Generalforsamling

a. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

b. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i januar måned.

c. Bestyrelsen indkalder medlemmerne skriftlig via mail eller pr. post med mindst 4 ugers varsel.

d. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse.

e. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning om foreningens arbejde.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse, (godkendelse meddeles decharge).

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingentets størrelse.

6. Valg af:

a. Formand, kasserer og revisor for 2 år, såfremt nogle af disse afgår efter tur eller af anden grund.

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, såfremt nogle af disse afgår efter tur eller anden grund er afgået.

c. Valg af mindst 1 og højest 2 suppleanter for 1 år.

d. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

7. Eventuelt.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, og skal afholdes, når 2/5 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom til formanden med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Andre spørgsmål kan ikke

behandles på den ekstraordinære generalforsamling. Der indkaldes senest 2 uger efter begæringens modtagelse og med mindst 2 ugers varsel.

Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflertal, bortset fra de paragraffer, der omhandler ”lovændringer” og ” foreningens ophævelse”.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når det begæres. Ethvert mødende medlem har ret til at deltage i forhandlingerne.

§9 Foreningens bestyrelse.

a. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 og højest 5 medlemmer, deraf en formand, en kasserer og en sekretær. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling, og afgår med skiftevis 2 og 1-3 medlemmer.

 

Valget gælder for en periode af 2 år.

b. Formanden og kassereren vælges særskilt af generalforsamlingen. Øvrige bestyrelsesposter fordeles ved konstitution.

c. De lige år afgår 1 bestyrelsesmedlem og formanden.

d. De ulige år afgår kassereren + de eventuelt 2 bestyrelsesmedlemmer.

e. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 af dens medlemmer er til stede.

f. Der føres en forhandlingsprotokol over alt, hvad der forhandles om på bestyrelsesmøderne og generalforsamlingen.

g. Forhandlingsprotokollen kan forlanges oplæst på generalforsamlingen.

h. Bestyrelsen er ulønnet. Den administrerer foreningens midler, for hvis tilstedeværelse bestyrelsen er solidarisk ansvarlig, dog hæfter kassereren alene for foreningens penge.

i. Bestyrelsen alene har fuldmagt og ret til at tegne på foreningens vegne og føre alle forhandlinger foreningen vedrørende.

j. Udebliver et bestyrelsesmedlem 3 på hinanden gange fra bestyrelsesmøder uden at melde lovligt forfald, betragtes det som udtrådt af bestyrelsen, og suppleanten tilkaldes.

 

§10 Lovændringer

a. Lovændringer skal vedtages på generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer for at have gyldighed. Opnås dette ikke, bortfalder de stillede ændringsforslag.

 

 

b. Lovændringer skal godkendes af Dansk Politihundeforenings hovedbestyrelse.

 

§11 Foreningens ophævelse

a. Foreningen kan ophæves, når forslag herom har været optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling.

b. Bestemmelse om foreningens ophævelse kan dog træffes på en ekstraordinær generalforsamling ved almindelig stemmeflertal, når en sådan afholdes, efter at en ordinær generalforsamling har vedtaget ophævelse, uden at der har foreligget det krævede kvalificerede stemmeflertal.

c. Vedtagelse af foreningens ophævelse skal være ledsaget af en bestemmelse om anvendelse af foreningens midler, der dog kun må anvendes i hundesportens eller beslægtede formåls tjeneste.

 

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 25. juli 2009 og efterfølgende godkendt af hovedbestyrelsen i september samme år.

Ændring i formulering af §8 stk. c vedtaget på generalforsamlingen den 26. januar 2014 og efterfølgende godkendt af hovedbestyrelsen.

Formand

Inge Kristiansen