×
KORSØR POLITIHUNDEFORENING
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDELYDIGHEDSHOLDMEDLEMSSKABTRÆNINGPROGRAMPRØVEKÅRING / KÅRINGOM OSVEDTÆGTERBESTYRELSE

Dansk Politihundeforening Korsør afdeling

LOVE

§1 Foreningens navn
a. Foreningen blev stiftet den 19. marts 1945 under navnet Korsør Politihundeførerforening.
a. Foreningens navn er i dag ”Dansk Politihundeforening”, Korsør

afdeling.
b. Foreningen er lokalforening under ”Dansk Politihundeforening”,

og undergivet dennes til enhver tid gældende lov.

§2 Foreningens forma?l Foreningens forma?l er:

 1. at samle alle politihundeførere og andre i sagen interesserede personer i Korsør og omegn i en forening til fremme af hundens praktiske anvendelse inden for politiets arbejde og blandt civile medlemmer ved udbredelse af kendskab til politihundedressur.

 2. At skabe muligheder for, at medlemmerne kan træne deres hunde pa? dertil egnede pladser,

 3. At afholde ka?ring af civile politihunde efter de til enhver tid gældende regler, og at lade afholde konkurrencer, evt. i samarbejde med andre foreninger.

§3 Medlemskab

 1. Ethvert medlem er automatisk medlem af Dansk

  Politihundeforening.

 2. Som medlem kan optages enhver person, der ma? anses at kunne

  medvirke til at fremme foreningens arbejde i henhold til forma?lsparagraffen. Anmodning om medlemskab skal videresendes til hovedbestyrelsen for Dansk Politihundeforening ledsaget af 1 a?rs kontingent.
  Optagelse kan nægtes, sa?fremt et af de i § 5 nævnte forhold foreligger. I sa? fald tilbagebetales kontingent.
  Nye medlemmer opna?r først valgbarhed efter et halvt a?rs medlemskab.

 3. Personer, der ønsker at støtte foreningen, kan optages som passive medlemmer.


page1image1902569632 page1image1902569920

De modtager foreningens medlemsblad, men er ikke berettiget til at deltage i nogen form for aktiv forenings- eller hundearbejde, hverken som bestyrelsesmedlemmer, hundeførere, figuranter eller dommere, og har ikke stemmeret i foreningsanliggender.

 1. Som æresmedlemmer kan optages personer, som har vist foreningen særlig interesse. Æresmedlemmer foresla?s af bestyrelsen, og udnævnelsen kræver enstemmig generalforsamlingsbeslutning.

 2. Alle medlemmer fa?r tilsendt et medlemsblad, som udgives af Dansk Politihundeforening.

§4 Udmeldelse
a. Udmeldelse skal ske skriftlig senest 1 mdr. før regnskabsa?rets

afslutning.

§5 Eksklusion

 1. Medlemmer, der forsætligt modarbejder foreningens forma?l eller

  før/efter deres optagelse har gjort sig skyldig i moralsk forkasteligt forhold eller handlema?de eller i et sa?dant forhold, at deres forbliven i foreningen kan nedsætte dens medlemmer i det almindelige omdømme, kan af bestyrelsen indstilles til eksklusion af hovedbestyrelsen.

 2. Medlemmer, som under foreningsarbejde, konkurrence, træning m.v. i øvrigt opfører sig pa? utilbørlig ma?de til skade for foreningens trivsel og/eller til gene for medlemmerne kan af lokalforeningen udelukkes fra alle foreningens arrangementer i indtil 1⁄2 a?r. Denne afgørelse kan af pa?gældende medlem indankes for hovedbestyrelsen.

§6 Kontingent

 1. Kontingentet – som indeholder kontingent til hovedforeningen -

  fastsættes hvert a?r pa? generalforsamlingen, ba?de for aktive og passive medlemmer. Pa? generalforsamlingen oplyser kassereren om det kontingent, som skal sendes til hovedforeningen senest den 1. april.

 2. Det a?rlige kontingent opkræves af kassereren. Indbetalingskort tilsendes medlemmerne i starten af januar til betaling inden den 25. januar samme a?r. Hvis et medlem ikke har betalt inden den 31. januar vil det blive slettet. Slettede medlemmer har intet krav pa? foreningens midler.

c. Genoptagelse i foreningen kan kun finde sted mod betaling af restancen og de dermed pa?løbne udgifter, og den genindmeldte betragtes da som nyt medlem.

§7 Regnskabet

 1. Foreningens regnskabsa?r er kalendera?ret.

 2. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære

  generalforsamling.

 3. Revisoren kan til enhver tid efterse kassebeholdningen og

  foreningens bøger.

§8 Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 2. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang a?rligt i januar ma?ned.

 3. Bestyrelsen indkalder medlemmerne skriftlig via mail eller pr. post

  med mindst 4 ugers varsel.

 4. Forslag, der ønskes behandlet pa? generalforsamlingen, skal være

  formanden i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingens

  afholdelse.

 5. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende

  punkter:

  1. Valg af dirigent.

  2. Formanden aflægger beretning om foreningens arbejde.

  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til

   godkendelse, (godkendelse meddeles decharge).

  4. Indkomne forslag.

  5. Fastsættelse af kontingentets størrelse.

  6. Valg af:

  1. Formand, kasserer og revisor for 2 a?r, sa?fremt nogle af disse afga?r efter tur eller af anden grund.

  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 a?r, sa?fremt nogle af disse afga?r efter tur eller anden grund er afga?et.

  3. Valg af mindst 1 og højest 2 suppleanter for 1 a?r.

  4. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 a?r.

  7. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes na?r bestyrelsen finder anledning dertil, og skal afholdes, na?r 2/5 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom til formanden med angivelse af de spørgsma?l, der ønskes behandlet. Andre spørgsma?l kan ikke

behandles pa? den ekstraordinære generalforsamling. Der indkaldes senest 2 uger efter begæringens modtagelse og med mindst 2 ugers varsel.

Vedtagelser pa? generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflertal, bortset fra de paragraffer, der
omhandler ”lovændringer” og ” foreningens ophævelse”.

Skriftlig afstemning skal finde sted, na?r det begæres. Ethvert mødende medlem har ret til at deltage i forhandlingerne.

§9 Foreningens bestyrelse.

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse pa? mindst 3 og højest 5

  medlemmer, deraf en formand, en kasserer og en sekretær. Bestyrelsen vælges pa? den ordinære generalforsamling, og afga?r med skiftevis 2 og 1-3 medlemmer.
  Valget gælder for en periode af 2 a?r.

 2. Formanden og kassereren vælges særskilt af generalforsamlingen. Øvrige bestyrelsesposter fordeles ved konstitution.

 3. De lige a?r afga?r 1 bestyrelsesmedlem og formanden.

 4. De ulige a?r afga?r kassereren + de eventuelt 2

  bestyrelsesmedlemmer.

 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig na?r 3 af dens medlemmer er til

  stede.

 6. Derføresenforhandlingsprotokoloveralt,hvadderforhandles

  om pa? bestyrelsesmøderne og generalforsamlingen.

 7. Forhandlingsprotokollen kan forlanges oplæst pa?

  generalforsamlingen.

 8. Bestyrelsen er ulønnet. Den administrerer foreningens midler, for

  hvis tilstedeværelse bestyrelsen er solidarisk ansvarlig, dog

  hæfter kassereren alene for foreningens penge.

 9. Bestyrelsen alene har fuldmagt og ret til at tegne pa? foreningens

  vegne og føre alle forhandlinger foreningen vedrørende.

 10. Udebliver et bestyrelsesmedlem 3 pa? hinanden gange fra

  bestyrelsesmøder uden at melde lovligt forfald, betragtes det som udtra?dt af bestyrelsen, og suppleanten tilkaldes.

§10 Lovændringer
a. Lovændringer skal vedtages pa? generalforsamlingen med 2/3 af de

afgivne stemmer for at have gyldighed. Opna?s dette ikke, bortfalder de stillede ændringsforslag.

b. Lovændringer skal godkendes af Dansk Politihundeforenings hovedbestyrelse.

§11 Foreningens ophævelse

 1. Foreningen kan ophæves, na?r forslag herom har været optaget pa?

  dagsordenen til den ordinære generalforsamling.

 2. Bestemmelse om foreningens ophævelse kan dog træffes pa? en

  ekstraordinær generalforsamling ved almindelig stemmeflertal, na?r en sa?dan afholdes, efter at en ordinær generalforsamling har vedtaget ophævelse, uden at der har foreligget det krævede kvalificerede stemmeflertal.

 3. Vedtagelse af foreningens ophævelse skal være ledsaget af en bestemmelse om anvendelse af foreningens midler, der dog kun ma? anvendes i hundesportens eller beslægtede forma?ls tjeneste.

Sa?ledes vedtaget pa? den ekstraordinære generalforsamling den 25. juli 2009 og efterfølgende godkendt af hovedbestyrelsen i september samme a?r.

Ændring i formulering af §8 stk. c vedtaget pa? generalforsamlingen den 26. januar 2014 og efterfølgende godkendt af hovedbestyrelsen.

Formand
Inge Kristiansen