×
SVENDBORG
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEOm os
Logo

Love for Dansk Politihundeforening

Svendborg afdeling

§1

Foreningens navn 

Dansk Politihundeforening Svendborg afdeling

 §2

Foreningens formål

At samle politihundeførere og andre i politihundesagen interesserede i Svendborg politikreds til fremme af hundens anvendelse i politiets tjeneste samt udbrede kendskab til dressur.

§3

Som medlemmer kan optages

Aktive: Politihundeførere, som arbejder eller har arbejdet aktivt med dressur af hunde. Civile hundeførere, som arbejder, eller har arbejdet aktivt med dressur af hunde.

Passive: Politi-og civile hundeførere, som ønsker sig overført som passive medlemmer. Polititjenestemænd og civile der er interesseret i politihundesagen og ønsker at støtte foreningen, kan optages som passive medlemmer. Passive modtager foreningens medlemsblad, men er ikke berettiget til at deltage i nogen form for aktiv forenings – eller hundearbejde hverken som bestyrelsesmedlem, hundefører eller Dommer, og har ingen stemmeret i foreningens anliggende.

Æresmedlemmer: Medlemmer, der har vist politihundesagen i Svendborg afdelingen særlig interesse kan udnævnes til æresmedlemmer i afdelingen efter generalforsamlingsbeslutning på bestyrelsens indstilling.

§4

Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer og vælges på den ordinærere generalforsamling for 2 år afgangen. Formand, sekretær og kasserer vælges af generalforsamlingen. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem afgår på lige år, sekretær, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem på ulige år. Hvert år vælges på generalforsamlingen 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne, 2 revisorer og 1 suppleant.

Dressurledere og instruktører udpeges af bestyrelsen. Foreningens bestyrelse administrerer i det hele under ansvar overfor generalforsamling dens midler og kan – såvidt de fornødne penge er tilstede afholde rejseudgifter og omkostninger ved dressur m.v. af foreningens kasse. Ligeledes kan den lade indkøbe præmier og enten selv eller ved andre uddele sådanne, samt evt. dusører til hundeførere eller andre, der skønnes at have krav på foreningens påskønnelse. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. Formanden kan, hvis han er forhindret, bemyndige næstformanden, kasserer eller sekretær til at lede mødet. Ved afstemning er formandens eller den ved dennes fravær mødets leder stemme udslagsgivende ved stemmelighed. Over forhandlingerne føres der protokol.

§5

Kontingent

Kontingent fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. Æresmedlemmer er kontingentfri.

Årskontingent gælder for tiden fra 1. januar til 31. december. Kontingent opkræves af kassereren, og årskontingentet skal af medlemmerne være indbetalt senest den 15. januar til kassereren. Betaler et medlem ikke rettidig kontingent og har han/hun ikke efter påkrav fra kassereren indbetalt skyldigt kontingent senest 1 mdr. efter påkravets afsendelse, kan han/hun slettes af foreningen. Slettede medlemmer har ingen krav på foreningens midler.

 §6

Regnskabet

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling af kassereren. Revisorerne kan til en hver tid efterse foreningens kasse/bank- og sparekassekonti, Foreningens værdipapirer og regnskabsbøger, og de skal foretage årlig revision af årsregnskabet inden udgangen af januar måned. 

§7

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årlig i februar måned og indvarsles med 4 ugers varsel. Indvarslingen kan ske skriftligt til medlemmerne i foreningens medlemsblad eller i en eller flere lokale dagblade. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Hvis bestyrelsen har forslag til ordinær generalforsamling, skal dette udsendes til medlemmerne. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende

Punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren fremlægger regnskabet
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg til bestyrelsen – 3 eller 2 medlemmer
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af 2 revisorer
  9. Valg af 1 revisorsuppleant
  10. Evt. 

Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, og skal afholdes når mindst 2/5 del af foreningens medlemmer skriftligt begærer det overfor formanden, med angivelse af de spørgsmål, som ønskes behandlet på en ekstra ordinære generalforsamling. Andre spørgsmål kan ikke behandles. Formanden skal ved modtagelse af anmodning fra medlemmerne, lade indvarsle til ekstraordinær generalforsamling.

Indvarslingsfristen er den samme som til ordinær generalforsamling. Vedtagelse på generalforsamlinger sker efter almindeligt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, når én af de fremmødte begærer det. Der kan stemmes ved fuldmagt, men en fremmødt, må højest repræsenterer eet medlem, som er stemmeberettiget v/fuldmagt.

§8 

Lovændringer

Ændringer ved denne lov skal vedtages på ordinær generalforsamling med vedtagelse af 2/3 del af de afgivne stemmer for at have gyldighed. Opnås dette ikke, bortfalder de stillede ændringsforslag. 

§9

Eksklusion

Et medlem, som forsætligt modarbejder foreningens formål eller før eller efter sin optagelse har gjort sig skyldig i moralsk forkasteligt forhold eller handlemåde, eller i et sådant forhold, at hans forbliven i foreningen kan nedsætte denne eller dens medlemmer i almindelig omdømme, kan ved bestyrelsesbeslutning indstilles til Dansk politihundeforenings hovedbestyrelse til eksklusion i henhold til landsforeningens love. Ekskluderede medlemmer har intet krav på foreningen.

 §10

Udmeldelse

Udmeldelse se sker ved skriftlig eller personlig henvendelse til formanden eller kassereren. Ved udmeldelse fritages medlemmet kun for kontingentforpligtigelse, såfremt udmeldelse sker inden påbegyndelse af et nyt kontingent år -1. januar. Udmeldte medlemmer har ingen krav på foreningen eller dens midler.

§11

Dressurkurser

Bestyrelsen bemyndiges til at lade afholde kurser af kortere varighed for ikke medlemmer, hvis bestyrelsen finder behov derfor, og hvis der er fornøden tilslutning. Sådanne kurser kan afsluttes med en bedømmelsesprøve tilrettelagt specielt for det opnåede på dressurholdene.

§12

Bestyrelsen er ulønnet

Dressurledere og instruktører er ulønnede, men bestyrelsen kan uddele gratialer, gaver eller på anden måde honorere deres indsats for foreningen. Bestyrelsen betaler ikke kontingent. Medlemmer, der rejser i foreningens anliggende, kan efter bestyrelsesbeslutning få frirejse, eller, kørselsgodtgørelse samt diæter. 

§13

Ophævelse af foreningen

Forslag til ophævelse af foreningen skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen på en ordinær generalforsamling, hvor der til vedtagelse kræves at mindst ¾ dele af de på generalforsamlingen værende stemmer, stemmer for ophævelse. Vedtages forslaget skal generalforsamlingen træffe bestemmelse om anvendelse af foreningens midler. 

Lovene ændret den 21/2 2017

Af Bestyrelsen.

 

Den grønne bog

Dansk Politihundeforenings kåringsprogram

 Hent kåringsprogrammet (pdf)


Den grønne bog

 Hent Den grønne bog (pdf)