×
HERNING POLITIHUNDEFORENING
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDE
INTERN

Vedtægter for Dansk Politihundeforening, Herning afdeling


Navn, hjemsted
§ 1
Foreningens navn er Dansk Politihundeforening, Herning afdeling. Dens hjemsted er til enhver tid formandens bopæl.

Formål
§ 2
Foreningens formål er:
Medlemmer
§3
Anmodning om medlemskab skal indleveres til kassereren, som opretter vedkommende i hovedforeningens medlemskartotek. Medlemskabet er betinget af, at der på forlangende kan fremvises en ren straffeattest.
Overflytning til en anden lokalafdeling kan ske ved årsskifte, såfremt der foreligger godkendelse af de berørte lokalafdelinger og hovedkassereren. Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden eller kassereren senest 3. måneder før regnskabets afslutning. Kassereren sletter vedkommende i hovedforeningens kartotek.

Eksklusion
§4
Medlemmer, som under foreningsarbejde, konkurrence, træning, m.v. opfører sig på utilbørlig måde til skade for foreningens trivsel og/eller til gene for de øvrige medlemmer, kan af lokalforeningen udelukkes fra alle foreningens arrangementer i optil ½ år. Denne beslutning kan af det pågældende medlem indankes til hovedbestyrelsen. Desuden kan medlemmer, der forsætligt modarbejder foreningens formål eller før/efter sin optagelse har gjort sig skyldig i moralsk forkasteligt forhold eller handlemåde eller i et sådan forhold, at medlemmets forbliven i foreningen kan nedsætte dens medlemmer i det almindelige omdømme, kan idømmes karantæne eller eksklusion af Dansk Politihundeforenings hovedbestyrelse. Eksklusion foretaget af hovedbestyrelsen kan indankes til repræsentantskabet, hvis afgørelse er endelig.

Passive medlemmer
§5
Personer, der ønsker at støtte foreningen, kan optages som passive medlemmer. De modtager foreningens medlemsblad ”Politihunden”, hvorimod de ikke har krav på at modtage klubbens lokalblad. Passive medlemmer er ikke berettigede til at deltage i nogen form for aktiv forenings- eller hundearbejde, hverken som bestyrelsesmedlem, hundefører eller dommer, og har ikke stemmeret i foreningsanliggender.

Æresmedlem
§6
Foreningen kan til Dansk Politihundeforening indstille medlemmer, som har vist politi- og civilhundesagen særlig stor interesse, til udnævnelse som æresmedlemmer.

Bestyrelsen
§7
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling i januar kvartal. Alle valg gælder for 2 år. Formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer afgår de lige år, mens kassereren samt 3 bestyrelsesmedlemmer afgår de ulige år.
Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen, bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær og næstformand.
Hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor og en revisorsuppleant.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede.

Kontingent
§8
Kontingent fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. Kontingent skal være betalt inden 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen for, at medlemmet har stemmeret. Æresmedlemmer er kontingentfrie.
Kontingentbeløbet fremgår af udsendte invitation til generalforsamlingen. Er betalingen ikke sket senest en måned efter, udsender kassereren en rykker. Er betalingen ikke modtaget inden 1. marts samme år, slettes pågældende medlem af foreningen.

Regnskab
§9
Regnskabet følger kalenderåret. Kassereren opkræver kontingentet. Regnskabet kontrolleres af revisoren, og skal være forsynet med dennes attest for dens rigtighed evt. med bemærkninger. Regnskabet skal forelægges generalforsamlingen af kassereren.

Generalforsamling
§10
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned.
Dagsorden skal mindst indeholde følgende:
  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning om afdelingens arbejde.
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg.
  6. Evt.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 uges varsel, eventuelt gennem medlemsbladet. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Medlemmer, der ikke kan møde til generalforsamlingen, kan give fuldmagt til et andet medlem, der således kan stemme for vedkommende. Hvert medlem kan maksimalt anvende én fuldmagt.

Ekstraordinær generalforsamling
§11
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt og såfremt 2/5 af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen begærer ønske herom. Begæringen skal være ledsaget af motiveret dagsorden. Frist for indvarsling er 10 dage.

Afstemning
§12
lle afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot 1 medlem ytrer ønske herom. Til vedtægtsændring kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

Ophævelse
§13
Opløsning af foreningen kan kun besluttes på en generalforsamling, der tæller mindst ¾ af samtlige medlemmer og mindst 4/5 af de afgivne stemmer er for en opløsning. Ved foreningens opløsning stilles de tilstedeværende midler til rådighed for Dansk Polithundeforening.

Økonomiske forhold
§14
Bestyrelsen, trænere, dommere m.v. er ulønnede. Bestyrelsen kan uddele gratialer, gaver eller på anden måde honorere deres indsats for foreningen. Medlemmer, der i foreningens anliggender kører i egen bil, kan få kilometerpenge efter statens regler, laveste sats. Bestyrelsen afgør, hvad der er i foreningens anliggender. Formanden samt kassereren modtager en gang per år telefonpenge. Beløbet fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 1 Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder
indkassering af kontingent, samt betaling af regninger.
Stk. 2 Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå kontrakter herom.
Stk. 3 Bestyrelsen kan herudover også give et andet medlem kontofuldmagt.

Herning den 5. februar 2019
   DM 2023  
   DM 2023